News - Neuigkeiten

23.03 Laurin Moroder y Irina Thaler ti dà n cialé ora nuef ala Park Urtijëi

Nosc cunselieres che toca pra la scuadra che se cruzia dla garasc “Park” à ulù la revaluté. Do avëi ...... Weiterlesen

21.03 La Cësa Tlima. Sëira de nfurmazion

L ambolt Tobia Moroder y la delegheda al ambient Sara Stuflesser nvieia duc a unì nsnuet ala sëira ...... Weiterlesen

08.03 Plazola per i jëuni te Val d’Anna: proiet co-partezipatif

Lauré per i jëuni ne uel nia mé dì da alauta ju ti mëter a desposizion servijes ...... Weiterlesen

28.02 Na porta nueva per la Cësa di Jëuni

La Cësa di Jëuni à giapà na porta nueva, davia che chëla da dant fova scialdi revineda. ... Weiterlesen

23.02 Consulta Ladina di Jëuni

La Consulta Ladina di jëuni se à ancuntà adum ai reprejentanc dla Consultes tudësces y talianes a Bulsan ...... Weiterlesen

20.02 Prima senteda generela de “La Vëta”

La prima generela à abù coche tematiches zentreles la “Cademia da d’instà” y la cunlaurazion cun la Nëus ...... Weiterlesen

15.02 Sustëni finanziel al FC Gherdëina

Coche na gran pert sa, ti dà l Chemun al FC Gherdëina coche cuntribut l fit scudì dal ...... Weiterlesen

29.01 Generela dl Cor y dl Teater

Jené: tëmp de genereles. Messon l dé pro. Unitant fossel bën bel a se nsté da së...... Weiterlesen

27.01 I muciadives trëi ani do

Degun spavënt! Nscila titulea l cumentar de David Lardschneider tla Usc di Ladins. L ie belau n ann ...... Weiterlesen

23.01 Ancunteda dla Lista Unica su da Rudi

Plu cëves plu ideies. Persones y nia partic. Uniun ie autramënter y l ambolt Tobia Moroder à ulù ...... Weiterlesen

21.01 Ciaculeda danter i Assessëures dla Lista Unica

I Assessëures dla Lista Unica à ulù s’ancunté per na pitla ciaculeda y ne à nia ulù se pierder ...... Weiterlesen

09.01 Sci, “La Vëta” devënta na lia

Per pudëi giapé n sustëni finanziel publich y davia che tan’ che dut costa al didancuei, fovel ...... Weiterlesen

04.01.2018 Generela dl Circolo, dla Mujiga y dl Gag

Trëi lies desfrëntes, ma che à zeche de medemo: si gran energia y si ueia de fé. L ...... Weiterlesen

30.12 Festa dla Lies

Na tradizion bele buleda ite tla scumenciadives dl Chemun. Purempò ne iela mei banela la festa dla lies, ulache ...... Weiterlesen

27.12 Festa di 18 ani per chëi dl 1999

I assessëures de Urtijëi y de Ciastel, Ivan Senoner y Patrick Bergmeister, à saludà te Chemun i jë...... Weiterlesen

15.12 Butëiga dl mond y l’azion “sweet afFair”

Drët garateda y plajù à la scumenciadiva per sensibilisé a cumpré la “ciculata rëidla”. Dantaldut tl tëmp ...... Weiterlesen

07.12 Lavandins derturei tla Cësa de Cultura

Bele giut fova l lën ntëur ai lavandins smagià dal tume y l cialova ora burt ti ...... Weiterlesen

02.12 La Lia dl Teater cumplësc 60 ani

La presidënta Adele Moroder à lecurdà i mumënc plu mpurtanc de 60 ani rics de teatri da rì y ...... Weiterlesen

25.11 Garejeda de nudé a Urtijëi

124 atlec de ot lies de dut Südtirol à fat pea pra la garejeda VSS metuda a jì dala lia ...... Weiterlesen

24.11 Generela dla Union Generela di Ladins

N’atività drëta rica, l viac culturel a Neudrossenfeld y la ulentà de na unità ladina sterscia. Chisc ...... Weiterlesen

22.11 Plaza Sant Antone y butëighes a Urtijëi

Pra na sëira de nfurmazion y de descuscion iel unì rujenà dl daunì dl zënter de Urtijë...... Weiterlesen

22.11 - 20:30 Uhr Informationsabend gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung

PräsentationErgebnisse der Studie „Detailhandel in St. Ulrich“(Dr. Stefan Holl)Wiedergewinnungsplan „...... Weiterlesen

17.11 Atestat de bront coche Chemun Tlima

Sara Stuflesser, da for scialdi sensibla de viers dl ambient, à dessegur n gran merit per chësc recunescimënt, ...... Weiterlesen

16.11 La Vëta: l gran ideal de Peter Kostner

Chëla che fova nasciuda coche na vijion dl Chemun per ti dé inò na descededa al artejanat artistich, ...... Weiterlesen

15.11 Chidlé te Sëlva

Chëst iede fova uemes y fenans pea, pra na ndesfideda a chidlé, do avëi maià na pizza. ...... Weiterlesen

15.11 Senteda dla grupa de lëur per la Cësa di Ladins

L’ancunteda cun l prof. Sideroff dl’Università de Dispruch ie stata drëta positiva. La jirà de abiné ...... Weiterlesen

15.11 N cin' dumandes al ambolt Tobia Moroder

L ie passei doi ani dal scumenciamënt de si ncëria. L ambolt Tobia Moroder à respundù a cin' ...... Weiterlesen

13.11 Festa di 10 ani dl Zënter per i Jëuni, l’Ert y la Cultura

Bele 10 ani iel ca che la cësa per Jëuni, Ert y Cultura tl zënter de Urtijë...... Weiterlesen

11.11 Festa di 90 ani

N sada ai 11 de nuvëmber 2017 iel unì metù a jì la festa per duc i nasciui l ann 1927. ...... Weiterlesen

10.11 Dan 10 ani nasciova l servisc JAWA

L proiet JAWA nasciova dan 10 ani coche mesun alternatif per ti pité ai jëuni de judé a plu ...... Weiterlesen

07.11 Co ruvi pa pra n cuatier? Sëira de nfurmazion

L’assessëura Martina Comploi y l ambolt Tobia Moroder à nvià a na sëira publica per nfurmé n ...... Weiterlesen

06.11 Inant cun prupostes nueves

Ntan la senteda dla Lista Unica an rujenà dla sëira publica che n meterà a jì a doi ...... Weiterlesen

27.10 La promenade “Luis Trenker” giapa n “look" nuef

Chësc de gra a Martin Moroder y a Armin Lardschneider. Mpede la giara, suvënz slavateda dala plueia, ...... Weiterlesen

16.10 La Lista Unica se anconta da Rudi

Do n valguna enes à la Lista Unica inò abù l’ucajion de se ancunté te si “sënta” su ...... Weiterlesen

15.10 Lorenzo Sonego vënc l turnoi Gherdëina Cassa dl Sparani ATP Challenger ora a Runcadic

Inò n iede a Gherdëina desmustrà de pudëi pité n turnoi de tennis scialdi aut. Chësc ...... Weiterlesen

15.10 Vosta minonga nes ie mpurtanta: Nrescida n cont dl svilup dl cumerz a Urtijëi

L Chemun de Urtijëi ie tl lëur de lascé analisé la situazion dl cumerz ala menuda...... Weiterlesen

12.10 Plazola per stierjer l cënder

Rudi Kostner se à, adum al cumité de curtina cruzià de fé na pitla plazola per stierjer l cënder ...... Weiterlesen

07.10 I lëures per derturé la plaza dal palé à metù man

Do plu prozedures burocratiches iela tan inant. I lëures sëurandac ala firma “Decobau” per derturé la plaza ...... Weiterlesen

05.10 L raion artejanel ie śën plu segur

Coche l assessëur cumpetënt Ivan Senoner nes à cuntà, iel unì fat n valgun lëures per ti ...... Weiterlesen

30.09 Lista Unica goes to Torino

Na “notte magica” à la Lista Unica (belau al cumplet) pudù viver a Torino, jan a scuté su al cunzert ...... Weiterlesen

29.09 La Scola Elementera de Urtijëi à na bibliotech nueva

Sce n ti dà inant ai mutons bele da pitli la pascion per l liejer, pona se sviluperà te ë...... Weiterlesen

24.09 L ie vëira y mpo na… Matada

N dumënia, ai 24 de setëmber à l Chemun finalmënter pudù festejé la giaurida dl Matada, l local ...... Weiterlesen

15.09 Urtijëi à inò de bela stredes!

Plu lëures ie unic fac dal assessëur MartinMoroder ntan l instà per ti sté do a nosta ...... Weiterlesen

14.09 Lauran inant sun la fibra otica

L delegà per la comunicazion dla Lista Unica Laurin Moroder dij: “Coche Chemuns sons dla minonga che la fibra ...... Weiterlesen

08.09 Wettbewerb ”Südtirolradlt“

Macht alle mit, groß und klein beim Radelwettbewerb „Suedtirol Radelt“Alle Teilnehmer des Fahrradwettbewerbs „Südtirol radelt“, die ...... Weiterlesen

06.09 Boiler nuef per l F.C. Gherdëina

Per avané i litri de ega ciauda, iel unì metù su n boiler sëuraprò tla cabines da se ...... Weiterlesen

04.09 Container pra la plaza dal palé

L Chemun à cumprà doi container per l FC Gherdëina, che possa nsci se nuzé de plu lerch per ...... Weiterlesen

02.09 Let’s start! La sajon dl hockey mët tosc inò man

Te Sëlva iel stata la prejentazion dla scuadra, ulache i presidënc Rabanser y Moroder à auzà ora la ...... Weiterlesen

01.09 Fotografies de Vito Miribung y de Jona Salcher

La natura che se mostra da si pert plu sterscia, ma nce mujela. La malinconia che se pond ite ...... Weiterlesen

30.08 L’UNIKA ve dà inò l bënunì

Coche uni ann devënta i ciamps dal tennis per n valgun dis la paladina per valorisé nosta arpejon ...... Weiterlesen

28.08 Instà mundiel per Alex Oberbacher y Lisa Werdaner

L Chemun de Urtijëi à ulù premië doi atlec jëuni che se à fat unëur vencian tituli mundiei. ...... Weiterlesen

20.08 Saslonch ie mé un…ica

Rudi Kostner, coche for de bon cuer, à nstadì nvià duc i cunselieres dla Lista Unica samont per na senteda ...... Weiterlesen

07.08 L Chemun samont

Coche bele da tradizioni se à aministradëures y cunlauradëures dl Chemun ancuntà sa la Pastura dala Vaces per ...... Weiterlesen

06.08 Senteda dla Lista Unica

Ntan la sëires ciaudes iel propi adatà a fé la sentedes dedora. La Lista Unica pënsa bele ...... Weiterlesen

20.07 Idea Unika 2017: criatività zënza fin

Ënghe chëst ann se à plu artisć metù a desposizion per abelì l raion da jì a pe cun ...... Weiterlesen

14.07 I lëures de derturazion dla Scola Elementera va inant

Tosc na bibliotech nueva per la Scola Elementera.... Weiterlesen

10.07 De gra ai destudafuech

La gran jetes a gaujà de gran danns. Rengrazion i destudafuech per avëi laurà zënza sparanië energies ...... Weiterlesen

30.06 L rundel ie njenià!

Na gran lauda ti va al assessëur Armin Lardschneider per ti vester stat do ai lëures. N ...... Weiterlesen

30.06 Das Wort an Martina Comploi

Die Plata führte ein kurzes Interview mit der Referentin Martina Comploi.... Weiterlesen

30.06 Sicherheit geht vor!

Die Straßenmarkierungen in St. Ulrich wurden erneuert. ... Weiterlesen

13.06 "Sauté per judé"

“Sautè per judè” Nsci se tlamova la scumenciadiva de solidarità metuda a ji ai 13 de juni dai ...... Weiterlesen

07.06 Concessi i Contributi Ordinari

La Giunta Comunale ha stabilito di attendere la festa dello sport 2017 per stanziare i contributi, in quanto la festa ...... Weiterlesen

05.06 Der Familienraum wird gerade umgebaut

Er soll den Namen “ma ta Da” bekommen. Gemeinsam mit Vke, Bibliothek, Trix, Nëus Jëuni und Schule ...... Weiterlesen

02.06 Trëi dumandes al assessëur Ivan Senoner

La ntervista publicheda sun la Plata de Gherdëina, fata al assessëur Ivan Senoner.... Weiterlesen

31.05 Comploj Rosa feiert ihren 104. Geburtstag

Im Altersheim wird der Geburtstag mit den Heimbewohnern, Verwandte und Gemeindevertreter gefeiert... Weiterlesen

31.05 Ein neuer Kleinbus für die Bewohner des Altersheimes

Am 31. Mai 2017 wurde der behindertengerechte neue Kleinbus der Bezirksgemeinschaft eingeweiht. ... Weiterlesen

30.05 Generela dl Volley Gherdëina

La ie na pitla lia, ma purempò belau storica per nosta valeda. Pra la senteda generela ie sautà tl ...... Weiterlesen

28.05 Festa dl Sport 2017

L ie stata na festa dl sport, ma nia mé na manifestazion per uneré i sportives che à arjont n ...... Weiterlesen

25.05 L Giro ie tlo: Urtijëi se ntënj de rosa

Fotos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de Werner Dejorihttp://www.werner-dejori....... Weiterlesen

23.05 Derturazion dla Scola Mesana

L Cunsëi à fat ora al’umanità de lascé vester l’idea de pensé a Col da Bruel per ...... Weiterlesen

20.05 Wordcafe zwischen Integrationsbeirat und Einwohner von St.Ulrich die aus aller Welt stammen

Wir haben gemeinsam an einigen Fragestellungen gearbeitet sowie, was braucht es für eine gelungene Integration, was kann ich ...... Weiterlesen

19.05 L Giro ie tosc a Urtijëi!

Tla njonta pudëis liejer i articuli publichei tla Usc di Ladins n cont dla tapa dl Giro d’...... Weiterlesen

19.05 Brava Manuela! Brava la naziunela de saut!

Per se cungratulé di bon resultac arjonc da Manuela Malsiner (Saut) ntan la sajon, n particuler l titul de ...... Weiterlesen

19.05 Seduta generale dell'Associazione Nuoto

Presso il centro giovanile di Ortisei si è tenuta la seduta generale dell'Associazione Nuoto. Un gruppo compatto, che negli ultimi ...... Weiterlesen

19.05 Cunzec for plu tleres per la Cësa di Ladins

Danter l prof. Siederoff, l Chemun, la Union di Ladins, l Museum y n valguna autra istituzions tachedes ala ...... Weiterlesen

15.05 Infoabend: Asylsuchende als Arbeitskräfte

Am 11. April hat ein Infoabend zum Thema Asylsuchende als Arbeitskräfte stattgefunden. Die Veranstaltung war ein Teil eines gemeinsamen ...... Weiterlesen

14.05 Sëira de bona ueia metuda a jì dala Jungschar

De mami ne iel mé una! Coche uni ann, à la Jungschar de Urtijëi ënghe chëst ann metù ...... Weiterlesen

12.05 Premiazion dla mostra di mutons dla scolina y di sculeies

Per se njenië ca a puntin al Giro y tré ite nce i plu jëuni, àl cumité de ...... Weiterlesen

11.05 Resposta asvelta da Roma

Cun sudesfazion possa l Chemun comuniché che la resposta da Roma (LND) n cont dl proiet preliminer dl campo ...... Weiterlesen

07.05 S. Flurian adum ai destudafuech

Christian Stuffer, cumandant di destudafuech, à nvià ala festa de San Flurian y ala benediscion dl auto nuef, finanzià nce ...... Weiterlesen

02.05 Mudazion per i orares dl refudam

Cun l 2 de mei se à mudà n valgun aspec dla tlupeda adum dl refudam, scumencian dai orares.... Weiterlesen

29.04 Rumé su l luech adum ai zitadins

A Sara Stuflesser ti sta for a cuer nosc ambient y la scunanza de nosta cuntreda. Nia mé a ...... Weiterlesen

28.04 Sëira sun la gestion di bòsc

Puec cunësc i dërc liei al mond cumples dl bosch. Pra na sëira de nfurmazion à la ...... Weiterlesen

27.04 Tätigkeitsbericht 2016 von Seiten der Referenten und der Delegierten

Per duc chëi che uel savëi cie che ie cuncretamënter unì fat tl 2016, tlo sotite l ...... Weiterlesen

27.04 Senteda de Cunsëi te Chemun

Na senteda de Cunsëi mpurtanta, ualche ora dl cont finel y de finanzes àn rujenà de cosses cuncretes. ...... Weiterlesen

26.04 Ancunteda dla Lista Unica

Pra chësta ancunteda dla Lista Unica àn ulù audì ciunes che ie l’esigënzes di zitadins y ...... Weiterlesen

25.04 La mostra “Giro d’Italia” ie davierta

Passëde duc a ti cialé ala mostra dedicheda al Giro d’Italia: n vulcan de fantajia che vë...... Weiterlesen

23.04 La "sala per la families" plu daujin

La cunlaurazion danter Chemun y l'architeta Nadja Moroder fej bel plan (ma nianca tan plan a dì l'urità) la ...... Weiterlesen

21.04 M€d€mi dërc per ël y ëila

Iniziativa da pert dla reprejentantes politiches de Gherdëina per sustenì l paiamënt rëidl danter ël y ë...... Weiterlesen

22.04 L Museum à na presidënta nueva

A Valentine Kostner ti mbincions dut l bon per si ncëria nueva!... Weiterlesen

21.04 Frida Piazza: L Nost

L Chemun viv nce de gra a si leteratura, de gra ala minonghes critiches y ai cëves nteletuei.... Weiterlesen

20.04 Cungres sun l tlima a Bulsan

Referat nteressant a Bulsan n cunliniamënt cun l proiet “Chemun Tlima”. Pra l lëur dl Cunselier toca ...... Weiterlesen

19.04 Curs de de-escalazion per i dependënc de Chemun

"N domesdì de keep cool per uni un,che adroa pazienza te Chemun"Curs ...... Weiterlesen

17.04 Trëi dumandes ala cunseliera Sara Stuflesser

Sara, drët ativa te Chemun y che ne se tira mei de reviers, canche la se trata de ...... Weiterlesen

12.04 Generela dl’Union di Ladins

Tres l domesdì, abel’ dala prejentazion dl liber nuef de anda Babi da Nudrëi, à menà la presidënta ...... Weiterlesen

11.04 Tré ite i muciadives tl mond dl lëur

Articul publicà tla zaita “Alto Adige”... Weiterlesen

10.04 Internet aslune ora Puntives

La firmes ora a Puntives à śën l internet aslune.... Weiterlesen

10.04 Plu curieres, manco trafich

Plu curieres per smendrì l trafich di auti. Articul piblicà tla zaita Alto Adige.... Weiterlesen

08.04 Generela dla Crëusc Blancia

Generela dla Crëusc Blancia. L Cunselier de Chemun, Hermann Delucca (mëinaservisc) se dà tlo da ani da ...... Weiterlesen

08.04 La Caritas ti juda a Amatrice

De gra a duc i ulenteres... y l sugo fova probi bon!... Weiterlesen

08.04 Nia stanc de vëncer: U19 campions talians

Do la bela vënta dal ann passà cun l Under 18, à nosc jëuni dl HC Gherdëina venciù ...... Weiterlesen

04.04 Lëures che unirà fac d’auril

Martin Moroder cëla bele inant de viers dl’ansciuda. Plu infos sota l articul publicà tla Plata de ...... Weiterlesen

02.04 10 ani “Butëiga dl mond”

10 ani ons bele la Butëiga dl Mond, na iniziativa nasciuda per sustenì l marcia rëidl, sibe a ...... Weiterlesen

02.04 Informationsabend “Asylsuchende als Arbeitskräfte“ am 11. April 2017

Die Veranstaltung ist Teil eines gemeinsamen Projekts zum Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen im ländlichen Raum von Eurac ...... Weiterlesen

01.04 Landesweites Treffen der Bürgerlisten

Martina und Mechthild haben in Girlan daran teilgenommen. Ein reger Ideen und Gedankenaustausch hat stattgefunden. Viele Bürgerlisten aus ...... Weiterlesen

28.03 Anda Fina cun 102 ani for mo da snait

Nosc ambolt ie jit a ti mbincé dut l bon a anda Fina, nëila che se à tenì n ...... Weiterlesen

27.03 Ancunteda danter i Cunselieres dla Lista Unica

Na sëira per s'la ciaculé mpue dl dut..... Weiterlesen

20.03 Sëira deberieda a chëi dla via Cuca

Chëi che viv su per la via Cuca cunësc bele da ani l problem: streda strënt, ...... Weiterlesen

20.03 Or, arjënt y bront per Tobia Kostner da Stlujuc

L Chemun ove bele dan Nadel tëut la dezijion de sustenì l atlet Tobia Kostner da Stlujuc, che ...... Weiterlesen

19.03 Frau Enrich Josefine wurde 90 Jahre alt

Im Altersheim wird einmal im Monat Geburtstag gefeiert. Zum runden Geburtstag wurde für Frau Enrich Josefine ein Blumenstrauß ü...... Weiterlesen

18.03 Mittwochsrunde für Senioren

Senioren treffen sich jeden zweiten Mittwoch im Pfarrhaus und verbringen den Nachmittag gemeinsam. Es wird gespielt, gelacht, gesungen und ...... Weiterlesen

16.03 Pitli stroc jal “Saut”

La jiva de cialé do l'isolazion, davia che l stravova, de cuncé mubilia danejeda canche l ie unì rumpì ...... Weiterlesen

15.03 Reportage: N ann do l unì adalerch di muciadives

http://www.raibz.rai.it/la/index.php... Weiterlesen

15.03 Prejentazion dl liber nuef: L drap dla Pascion

Cun paroles de lauda à Leander Moroder (Istitut Ladin) auzà ora l gran lëur fat da Verena Niederegger Senoner.... Weiterlesen

13.03 Lëures de cumedura tla via Roma

Tla via Roma iel unì derturà su l pitl mur dlongia streda... Weiterlesen

10.03 L Giro for plu daujin...

Ntan vala inant, n sinergia danter la Lia per l Turism, l Chemun y truep autri per mëter ...... Weiterlesen

08.03 Beirat für Integration

Weitere Infos: Martina Comploi oder Mechtild Dissertori Runggaldier.... Weiterlesen

06.03 L Chemun tl radio

L'assessëura Martina Comploi y l assessëur Ivan Senoner ie n juebia, ai 2 de merz, jic te Radio ...... Weiterlesen

04.03 Lista Unica offenes Treffen am 22. Februar

Welche sind die aktuellen Themen mit denen sich die Gemeinde auseinandersetzt? Was sagt die Bevölkerung, was wünscht ...... Weiterlesen

04.03 Letzte Entwicklungen bezüglich Notarzt in Gröden

Vertreter der Gemeinden Grödens haben sich mehrmals mit dem Ressortdirektor Dr. Mayer getroffen. Wir waren uns in unserem ...... Weiterlesen

03.03 Geförderter Wohnbau "Bataian"

Der Durchführungsplan wurde vom Ausschuss genehmigt und wird im nächsten Gemeinderat behandelt. Drei Wohnungen sind für ...... Weiterlesen

01.03 Stredes y nfrastrutures: l assessëur Martin Moroder nes conta...

N di daduman coche uni auter. O povester nce nia. L à nevët.I lauranc de Chemun ...... Weiterlesen

28.02 Aspitan sun www.chemun.eu...

La ne durerà nia plu giut, pona publicherà nce Urtijëi, coche fej bele S. Cristina, si nfurmazions sun ...... Weiterlesen

28.02 Wie gehts in der Cësa Sole?

Asylbewerber in der Gemeinde St. UlrichMehr als ein Jahr ist nun vergangen, seit im ...... Weiterlesen

27.02 Nightliner in Gröden verbunden mit Kastelruth und Klausen

GemeindevertreterInnen von den Gemeinden in Gröden sowie von Kastelruth und Lajen haben sich mit dem Landesbeamten Heinz Delago ...... Weiterlesen

26.02 Geförderter Wohnbau - Durchführungsplan „Poz“

Nach mehreren Gesprächen mit den privaten Besitzern, mit welchen ein guter Dialog aufgebaut werden konnte, wurde das Projekt ...... Weiterlesen

24.02 La Scola d'Ert gëura si portes

Vijita tl Lizeum d’Ert Criatività, fantasia, na bona man, serietà y provocazion positiva. Dut chësc ...... Weiterlesen

23.02 Ein Familienraum in St. Ulrich

Coming soon (Irina Thaler und Martina Comploi)... Weiterlesen

22.02 Ancunteda cun i zitadins. N'ucajion per dì la sia!

Nsnuet mët la Lista Unica a jì n'ancunteda danter si cunselieres y duc i nteressei per cunté de ...... Weiterlesen

22.02 Glasfaser Gemeindehäuser - Ladin

Ve scrije n pitl report de coche va inant i lëures cun la fibres otiches a Urtijëi.... Weiterlesen

22.02 I sculeies y l Giro

N ucajion dla 100ejima edizion dl Giro d’Italia pudrà Urtijëi avëi l unëur de ti ...... Weiterlesen

21.02 Cuntrat danter la Park y l HC Gherdëina

Ncuei ie unì firmà l cuntrat laurà ora da nuef danter la Sozietà Park, che mëina la plaza ...... Weiterlesen

18.02 La Pilat: co jì inant?

Tl articul publicà tla Usc di Ladins dai 24 de fauré (njuntà) possen liejer la posizion dl Chemun n cont ...... Weiterlesen

17.02 Plaza dal sport: dat pro l proiet de mascima

Na plaza che dlongia na valuta sportiva à nce na valuta sozielaTl ultimo Cunsëi de Chemun à...... Weiterlesen

17.02 5.405 zitadins se damanda l dutor de prim aiut!

Tla njonta l articul publicà tla Usc di Ladins ai 26 de fauré.... Weiterlesen

16.02 Cunsëi de Chemun

Truepa jënt pra l ultimo Cunsëi de Chemun, ulache l ie uni tratedes danter l auter chë...... Weiterlesen

16.02 Ti dè n’udleda ala streda Cuca

Do se avëi ancuntà dan n valgun dis per rujené dla via Cuca, iesen piei su per cialé ...... Weiterlesen

12.02 y 18.02 Garejedes dl Sci Club sun Pana y sun Secëda

Na sada per l podejé y na dumënia per l schi alpin. Tramedoi garejedes metudes a jì dal ...... Weiterlesen

11.02 La Lista Unica s’anconta

L’ancunteda dla Lista Unica ie stata do si spirt chël de s’la ciaculé sun la tematiches ...... Weiterlesen

08.02 Tema Scola Mesana

La Scola Mesana ie da ani a n pont fërm... o belau. Śën ulëssen finalmënter ti ...... Weiterlesen

06.02 Cie fajons'a cun la streda Cuca?

N pitla grupa, che viv o à vivù su per “Ch’l Piz”, se à ancuntà per rujené dla streda Cuca. ...... Weiterlesen

06.02 Klimagemeinde

Unsere Gemeinde setzt auf Nachhaltigkeit und möchte KlimaGemeinde werden Der Klimawandel stellt uns vor eine groß...... Weiterlesen

03.02 Generela dla Nëus Jëuni

.... Weiterlesen

01.02 Plata de Gherdëina: de gra Elisabeth

Ti sention gra a Elisabeth Kostner, che cun gran lezitënza, pazienza y profesciunaltà se à te chisc ultimi ani ...... Weiterlesen

28.01 Sustenion Leo!

Na gran lauda a Fabio Bernardi, che adum a si pere Pauli se à cruzià de mëter a jì ...... Weiterlesen

28.01 Generela dl Cor de Dlieja

.... Weiterlesen

26.01 Generela dla Lia dal Bal Populer

.... Weiterlesen

25.01 Ortisei si tinge di rosa

Fervono i preparativi per in vista del 25 maggio. Così, in occasione dell'imminente Giro d'Italia l'Azienda di Soggiorno, in collaborazione ...... Weiterlesen

25.01 Generela dla Bibliotech

.... Weiterlesen

23.01 Ladinia, rundel y Setil

Na sëira drët nteressanta, ulache l Ambolt Tobia Moroder à spiegà ai Cunselieres i details di proiec per ...... Weiterlesen

16.01 Generela dl GAG

N ann passa aslune y l ie for inò nteressant jì ala Generela dl GAG. Na grupa plëina ...... Weiterlesen

13.01 Generela dla Union di Ladins

Tla njonta l articul dla Usc di Ladins di 20 de jené, che spiega drët bën ciuni che ...... Weiterlesen

31.12 Ancunteda dla lies: mé bon che on i ulenteres

Coche uni ann se à i reprejentanc dla lies ancuntà cun i Cunselieres de Chemun. N mumënt per auzé ...... Weiterlesen

23.12 Zu Weihnachten im Altersheim

Die Heimgäste feiern mit einer sinnlichen Feier und einem noblen Abendessen... Weiterlesen

18.12 La ferata ie unida dertureda su

“Śën jons cun la ferata, te nosta bela val...” Chi ne cunësc pa nia almanco la prima strofes ...... Weiterlesen

27.11 Cunzert de S. Zezilia, patrona dla Mujiga

Truepa jënt pra l cunzert tradiziunel de S. Zezilia sota la bachëta de Egona Lardschneider. Pra la ...... Weiterlesen

27.11 Garejeda VSS de nudé a Urtijëi

Na lia nasciuda da n puec ani, ma che cun si mpëni à bele arjont trueps jëuni che ...... Weiterlesen

25.11 Festa di 18 ani te Chemun

I “assi” dl 1998 ie unic te Chemun a nes crì, do s’avëi ancuntà ju dala Nëus ...... Weiterlesen

23.11 L Chemun s'anconta cun i zitadins de Urtijëi

Do n ann dala veles nvieia l CHEMUN duc i nteressei per ti cunté de cieche ie ...... Weiterlesen

18.11 Consiglio comunale

Drucan sun chësc link pudëis scuté su la senteda dl Cunsëi de Chemun, unida a s’...... Weiterlesen

15.11.2016 Prim cumplì di ani dla Lista Unica

Na blòta festa àn ulù cunlië cun la senteda tradizionela dla Lista Unica. N ann iel ca da ...... Weiterlesen

13.11 Tennis de n livel aut a a Urtijëi

L turnoi de te tennis ITF a Urtijëi ie inò stat na desmostrazion de na urganisazion prufesciunela a 360 ...... Weiterlesen

06.11 Lista Unica in action

Pra nosta ancuntedes ie n mumënt per scuté su uni pont de ududa. L vën rujenà de ...... Weiterlesen

06.11 Acquistati container per le associazioni sportive

Dopo anni di onerosi affitti, il Comune ha pensato bene di acquistare i container che fungono durante la stagione ...... Weiterlesen

27.10 Cësa di Ladins: ancunteda dla grupa de lëur

La grupa de lëur se à ancuntà y à rujenà dl’urganisazion y dl’impostazion per cie che reverda modus ...... Weiterlesen

28.10 Barbara Pichler à cumplì 90 ani

Barbara Pichler à pudù destudé 90 cëiresc. L ambolt Tobia Moroder y l’assessëura per l soziel Martina Comploi ...... Weiterlesen

27.10 I sculeies dla Scola Elementera à vijità l Chemun

N cunliniamënt cun la materia opzionela tla Scola Elementera, à l seniant Richard Mair abù la bona idea de ...... Weiterlesen

25.10 L Giro d'Italia 2017 a Urtijëi

Śën iel ufiziel!Per si 100ejima edizion avrà l Giro d’Italia 2017 inò n travert de tapa ...... Weiterlesen

16.10 Di europeich di monumënc

Batù duta l’aspetatives de publich à l’ancunteda sa Peza, metuda a jì dal Museum de Gherdëina. L ...... Weiterlesen

13.10 Chino y cultura

“Non sposate le mie figlie”, nscila l titul dla cumedia mustrà tla scolina Salieta, n cunliniamënt cun proiet ...... Weiterlesen

04.10 Ancunteda “Jëuni y artejanat”

Trueps nteressei ie unic adalerch per tò pert al work-shop dl Chemun per purté prupostes n cont de co ...... Weiterlesen

14.09 L’omologazion ie tlo. Kick off!

Do mënsc che ti son stac do, patian l sistem burocratich y zentralisà de Roma, ons finalmënter ...... Weiterlesen

13.09 Inant. Bel achiet via, inant!

L lëur dla Lista Unica ne se fërma nia. Achiet via, coche ie si stil, si maniera ...... Weiterlesen

10.09 Plu segurëza per i mutons y la mutans dla scolina

Da truep tëm fova l problem che canche l’umans purtova si pitli ala scolina "Scolina", fovel n ...... Weiterlesen

07.09 N guant nuef ala locomotiva

L tëmp ne perdona nia y nce nosta “Madame”, la locomotiva dla ferata de Gherdëina, scumëncia ...... Weiterlesen

26.08 Laurin Moroder à l’ideies tleres

Te na ntervista dla Usc di Ladins respuend l cunselier dla Lista Unica Laurin Moroder ala dumandes n cont ...... Weiterlesen

25.08 Ancunteda cun la grupa “per l sustëni al artejanat”

Ntan la sëira à mòstri, ferlëigheri, l cunselier Peter Kostner y l assessëur Ivan Senoner rujenà ...... Weiterlesen

21.08 Bënunì Mattia!

L muvimënt Per la Lista Unica y si simpatisanc ti mbincia al ambolt Tobia Moroder y a si ...... Weiterlesen

20.08 La Lista Unica ti plans de Cunfin

Per l prim iede ie chëst ann unida metuda a jì la jita da d’insta dla Lista ...... Weiterlesen

12.08 On-line l link per scuté su l file audio dla senteda de Cunsëi de Chemun

Pra l'ultima senteda dl Cunsëi de Chemun se tratovela dantaldut de valivé l bilanz de previjion 2016, de autra ...... Weiterlesen

09.08 Giaurida dla mostra de Fabrizio Senoner

Scialdi plajù à la vernissage dl artist Fabrizio “Biz” senoner da Rijeda. Lëures che fej pensé do y sperimentazions ...... Weiterlesen

09.08 La Lista Unica si prepara per l’autunno

Sarà un autunno intenso, ma grazie al nostro ottimo gioco di squadra siamo sicuri che riusciremo a portare avanti ...... Weiterlesen

09.08 Lokalaugenschein der Gemeindegebäude

Der Landestechniker Herr Schöhnauer war am 09. August in Gröden, um ein Lokalaugenschein der potenziellen Gemeindegebäude fü...... Weiterlesen

08.08 I jëuni ie l daunì dl artejanat

La grupa “per l sustëni al artejanat”, metuda su do la prima ancunteda d’anciuda cun i artejans, ...... Weiterlesen

06.08 Sommerfest im Alterseheim

Am 06. August 2016 wurde das traditionelle Sommerfest im Altersheim gefeiert. Es wurde gesungen, getanzt, gegrillt und wertvolle Momente geteilt.... Weiterlesen

17.07 Ancunteda di Ladins 70 ani do

Gran suzes à abù l’ancunteda sun Jëuf de Sela, metuda a jì dala Union di Ladins de duta ...... Weiterlesen

15.07 Betreutes begleitetes Wohnen für Senioren

Amtsdirektorin Dr. Waldner stellt am 15. Juli 2016 das neue Konzept vom betreuten begleiteten Wohnen für Senioren in der Gemeinde ...... Weiterlesen

10.07 Inaugurazion dl podium nuef

L di dla segra de Urtijëi ie unì prejentà ufizialmënter ai zitadins l palch nuef, che ti ...... Weiterlesen

02.07 L protocol dl’ancunteda per ti dé na sburdla al artejanat

Sun l link dessot pudëis ve desćiarië ju l protocol ufiziel dl’ancunteda tla Cësa de ...... Weiterlesen

27.06 L pësc dl Triassich ladin saluda si jumblin cinëisc

N inn ala cultura, ma dantaldut ala geologia de nosc raions ie stata la giaurida dl’esposizion metuda a ...... Weiterlesen

18.06 Fërmarodes nueves per l Chemun de Urtijëi

De gra a Sara Stuflesser che se à cruzià di fërmarodes nueves per nosc luech. Tres si design vif ...... Weiterlesen

15.06 30 Jahre Haus Locia

Das Haus Locia feiert ihr 30jähriges Bestehen. Viele Mitbürger haben damals finanziell beigesteuert, um dieses Vorhaben zu ...... Weiterlesen

16.06 Senteda de Cunsëi de Chemun. Da scuté su!

N juebia, ai 16 dejuni, fova senteda de Cunsëi. Chëi che ie nteressei a audì cie che ie ...... Weiterlesen

11.06 I rëisc d’Europa a Urtijëi

La lia dal scioh lëura achiet via, ma propi perchël iela bona, coche tl spirt dl juech ...... Weiterlesen

10.06 La Lista Unica se anconta

Ciunes ie pa la minonghes n cont de tò demez l traffich da plaza de Sant Antone? Chi possa ...... Weiterlesen

06.06 Vënt nuef per la Park Urtijëi

Da curt iel uni metù adum l cunsëi nuef d'aministrazion dla Park Urtijëi. La Park Urtijëi ...... Weiterlesen

02.06 Na ucajion per l’inclujion: i muciadives possa śën lauré!

N gran de gra ai ulenteres che bel mënsc alalongia se dà ju cun i muciadives, cialan nce ...... Weiterlesen

01.06 Ancunteda danter i cunselieres dla Lista Unica

Na ciaculeda danter i cunseliers dla Lista Unica. Minonghes nia for medemes, ma che vën for respetedes. Chë...... Weiterlesen

31.05 Braucht es eine neue Forstrasse auf Raschötz?

Informationsabend bezüglich der geplanten Forststraße im RaschötzerwaldAm Dienstag, den 31.05.2016 um 20.00 Uhr haben ...... Weiterlesen

31.05 Vagliando le idee per una Piazza Sant'Antonio più al passo con i tempi

Articolo pubblicato sull'Alto Adige... Weiterlesen

29.05 Fronleichnamprozession

Per n valguni fovel l prim iede, ma dessegur nia l ultimo. De gra ala lia dal guant dala ...... Weiterlesen

28.05 Cianta, cianta... y no tl desmincé

"Cianta cun nos", nsci ie unì titula l festival dla ciantia Ladina, tenì n sada via n Badia. Tres ...... Weiterlesen

27.05 Na ciaculeda costrutiva cun l assessëur regionel Beppe Detomas

N venerdì ai 27 de mei ie l ambolt Tobia Moroder y l assessëur ala cultura Ivan Senoner jic ...... Weiterlesen

25.05 L artejanat dëssa inò deventé nteressant per i jëuni

Na lauda ala grupa de lëur che ie bele plu enes che se à parà ite la manies per ...... Weiterlesen

21.05 L sport juda a tenì adum: festa te Sëlva

Trueps jëuni ie unic premiei tla Cësa de Cultura “Osvwald von Wolkenstein” te Sëlva. Jëuni ...... Weiterlesen

20.05 La Union di Ladins cun n druch nuef!

L ie unides fates la veles nueves tla Cësa di ladins y l plu stimes à giapà Sofia Stuflesser. ...... Weiterlesen

19.05 Mostra degli alunni della Scuola Professionale

"Il peggior nemico della creatività è il buon gusto."Pablo Picasso... Weiterlesen

19.05 Prejentazion dla cherta di mejes da pert dl Museum de Gherdëina

Na beliscima iniziativa da pert dl Museum de Gherdëina per nosta valeda: la cherta di mejes, prejenteda a ...... Weiterlesen

14.05 St. Ulrich radelt

St. Ulrich radelt Auch die Gemeinde St. Ulrich nimmt am südtirolweiten Fahrradwettbewerb „Sü...... Weiterlesen

10.05 Ancunteda Lista Unica

L’ancuntedes ie for n mumënt per se giamië ora minonghes y nce per audì i debujëns ...... Weiterlesen

06.05 Ancunteda Union di Ladins y Museum. Cie ie pa unì dit?

Duc chëi che uel liejer coche ie jita la sëira danter Union di Ladins, Museum y espunë...... Weiterlesen

05.05 Bënunì Aron!

La fëna dl muciadif Sehane, Ruth, à parturì Aaron. La Lista Unica ti mbincia dut l bon!... Weiterlesen

30.04 N fin dl’ena a bën dl luech

Venderdì 29 de auril á l chemun, sun pruposta de la Lia Natura y Usanzes, metù a jì de damesdi a ...... Weiterlesen

29.04 L ambolt de Urtijëi prejënta l liber nuef

“I Ladins dla Dolomites”: n titul frësch per auzé ora n liber curà da Tobia Moroder, per prejenté ...... Weiterlesen

28.04 Via Rasciesa: work in progress

Continuano i lavori riguardanti la revisione della curva adiacente alla stazione del Rasciesa. Sempre sotto lo sguardo vigile del ...... Weiterlesen

26.04 Rumà su l raion artejanel!

L raion artejanel, ulache per ani fova maroca, cëla śën ora nët. ... Weiterlesen

22.04 Di de furmazion per l personal de Chemun

Uni situazion ie n’ucajion per mparé, dantaldut canche n à da nfé cun persones. Nscila pudëssen riassunté la ...... Weiterlesen

25.04 Grupa de lëur per l artejanat: vijions y lauré inant

Test... Weiterlesen

20.04 Generela dla Lia dal Guant dala Gherdëina

Na lia storica, che dlongia n gran mpëni, mantën nce nosta tradizion y una dla trohts plun ...... Weiterlesen

16.04 Presentata la variante per liberare la piazza parrocchiale dal traffico. Un progetto dell’architetto Siegried Comploi.

Un'idea rivolta verso il futuro prossimo...... Weiterlesen

16.04 Berstot de lëur (workshop) adum al artejanat artistich

L’idea fova bel giut tl’aria. La discuscion ënghe, a dì l’urità: Co dé na ...... Weiterlesen

14.04 L Chemun va tl radio

L radio ie for inò na bona ucajion per se fé audì da chiche lëura te berstot, ie ...... Weiterlesen

12.04 Ancunteda cun la Lista Unica

Pra chësta ancunteda iel unì rujenà di lëures che ie ntant “in progress”, coche mé per dì ...... Weiterlesen

12.04 Weiterbildung der Bediensteten der Gemeinde St. Ulrich

Thema und Schwerpunktinhalte: Ein starkes Team mit starker Wirkung·Was uns als Dienstleister stark und erfolgreich macht;... Weiterlesen

07.04 Ancunteda danter Museum, Union di Ladins y reprejentanc dla cultura

L’ancunteda co-partezipativa danter Museum,Union di Ladins y espunënc dl mond culturel ie unida dassënn prijeda. ...... Weiterlesen

07.04 Sëurandac i defibrilatëures a trëi nfrastrutures sportives

Do na lege nueva muessa śën uni nfrastrutura sportiva avëi n defibrilatëur. Cie che l ie? Na ...... Weiterlesen

06.04 Jëuni y soziel

Nteressant l referat metù a jì dala Nëus Jëuni tl cërtl dl’enes di jëuni. ...... Weiterlesen

29.03 La plata de Chemun ie on-line

Sun la plata web ufiziela dl Chemun de Urtijëi pudëis desćiarië ju la plata de Chemun ...... Weiterlesen

28.03 Dut l bon a Laurin y Valentine!

Nosc cunselier delegà Laurin y si cumpania Valentine à giapà na pitla popa. Da pert de dut l team dla ...... Weiterlesen

22.03 Aufräumaktion in St.Ulrich am 30.04.

Am Samstag, den 30.04.2016 treffen wir uns um 8:00 Uhr vor dem Gemeindehaus.Aufgeteilt in kleinen Gruppen werden wir ...... Weiterlesen

22.03 Informationsabend mit Alexander Nitz im Haus “Sole”

Am 22. 3. 2016 trafen sich die Gemeindereferentin für Soziales Martina Comploj, die Gemeinderäte Peter Kostner und Mechtild Runggaldier, Mitarbeiterin ...... Weiterlesen

21.03 Infos vom Sozialsprengel

Anbei die Infos zum Planungstag... Weiterlesen

17.03 Ancunteda dla Lista Unica: L Chemun giaurirà d’auril la urëdla ai zitadins. Plu proiec vën ntant tratei.

N juebia, ai 17 de merz se à inò ancuntà i cunselieres dla Lista Unica. I temesc tratei ie stac dantaldut ...... Weiterlesen

12.03 Garejeda di Chemuns: S. Cristina à venciù!

N bel di iel stat, pra la tlassica garejeda di Chemuns, ulache Urtijëi à arjont l bon terzo plazamë...... Weiterlesen

05.03 ​​Di dl "Barat culturel" danter Proviniza y Chemuns a Bulsan

L'ancunteda pra l di dl "Kulturaustausch 2016" danter Provinzia y Chemuns ie stata na bona ucajion per rujené de co ...... Weiterlesen

02.03 Ancunteda cun i zitadins. N'ucajion per dì la sia!

Nsnuet mët la Lista Unica a jì n'ancunteda danter si cunselieres y duc i nteressei per cunté de ...... Weiterlesen

28.02 Asylsuchende - Wie läufts zur Zeit?

AsylsuchendeSeit 8. Jänner wohnen 25 Asylsuchende in der Pension „Sole" in St. Ulrich.Das Haus ...... Weiterlesen

25.02 La cumiscions ie unides litedes!

Tres chësc link pudëis jì sun plata de Chemun a liejer coche ie jita l'ultima senteda de ...... Weiterlesen

24.02 Senteda de Cunsëi dala 18

Proscimo mierculdì, ai 24 de fauré, sarà senteda de Cunsëi dala 18. Unide duc a scuté su!... Weiterlesen

20.02 Trasparënza: Ulà abini pa la delibres dla Jonta?

Sota chësc link pudëis liejer do chël che vën uni lunesc fat ora de jonta.... Weiterlesen

18.02 Cuestion plaza dal palé

La cuestion dla plaza dal palé a Urtijëi se damandà na soluzion, davia che l fonz artifiziel ne ...... Weiterlesen

16.02 Ancunteda dla Lista Unica

Pra la senteda iel dantaldut unì rujenà dla cumiscions, che unirà litedes pona tl Cunsëi dl 24 de fauré. ...... Weiterlesen

12.02 L’ëures de udienza: n’ucajion cuncreta per l zitadin!

L ie per n'aministrazion de Chemun scialdi de mpurtanza avëi n cuntat VIF y DIRET cun i zitadins. ...... Weiterlesen

11.02 Ancunteda cun la grupa "Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan

La grupa Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan stima truep l lëur stat fat da la Lista ...... Weiterlesen

10.02 Na bona cunlaurazion al mumënt te Chemun!

L ie da auzé ora che al mumënt vëniel laurà cun de bona sinergies tla coalizion. D'autonn ...... Weiterlesen

05.02 Scuté su la senteda dl Cunsëi da cësa ora.

Cunpartezipazion scumëncia vivan pea cie che suzed te Chemun. Nuzëve di Audiofiles per scuté su la sentedes ...... Weiterlesen

02.02 Ancunteda Lista Unica

Ai 2 de fauré de à la Lista Unica ancuntà per rujené de ciuni che sarà i argumënc plu mpurtanc ...... Weiterlesen

29.01 Marënda de scola (mensa)

Sun la plata internet dl Chemun pudëis abiné i formuleres y i criteres per la marënda de ...... Weiterlesen

23.01 Festa di jëuni che à abù 18 ani tl ann 2015

L Chemun à ancuntà, n sada domesdì, n cunlaurazion cun la Nëus Jëuni, i jëuni dl ann 1997. ...... Weiterlesen

23.01 Mostra da Vastlé. Ancunteda cun l Museum de Gherdëina

Reprejentanc dl Cunsëi se à ancuntà per l segondo iede cun i reprejentanc dla dla lia dl Museum. La ...... Weiterlesen

22.01 Scultures de dlacia abelësc l zënter de Urtijëi

Coche bel l ann passà, a chëst ann i studënc dla Scoila Profesciunela zerilà nosc zënter ...... Weiterlesen

20.01 I cunselieres dla Lista Unica se anconta cun i candidac dla LU dla veles d’autonn.

Tla pitla sala dla Cassa Raiffeisen a Urtijëi se à ancuntà i cunselieres dla Lista Unica cun i candidac ...... Weiterlesen

18.01 La Jonta à fat ora

Pra la senteda de Jonta dl 18.01 iel danter l auter unì fat ora de judé a finanzië inant l ...... Weiterlesen

17.01 Turnoi provinziel de scioh di jëuni y turnoi nternaziunel d'instà 2016

N dumënia, ai 21 de jené, iel unì metù a jì tla Cësa de Cultura Luis Trenker dala ...... Weiterlesen

10.01 Jëuni, nuzëve dl Night Bus!

L Night Bus ie n servisc de mpurtanza per schivé desgrazies sun streda y fé a na maniera che ...... Weiterlesen

10.01 Purtina nueva per chiche à debujën de assistënza

Tlo abinëis la nfurmazions nueves dl'azienda sanitera de Südtirol per cie che reverda la sënta ulà ...... Weiterlesen

09.01 Generela dla Mujiga

Coche una dla prima trëi mujiges unides metudes su tl Südtirol, ie la Mujiga de Urtijëi ...... Weiterlesen

08.01 Ankunft der Flüchtlinge

Heute Nachmittag erreichen die Flüchtlinge St. Ulrich, welche im Haus "Sole" untergebracht werden.Es ...... Weiterlesen

08.01 Ancunteda di cunselieres dla Lista Unica

Pra l'ancunteda iel unì rujenà de plu tematiches che reverda la trasparënza y la cunlaurazion te Chemun y ...... Weiterlesen

08.01 Ancunteda cun l sëuranstant dl’Unika Christian “Stl” Holzknecht

L team de Chemun per l artejanat, furmà da Peter Kostner y Ivan Senoner , se à ancuntà cun l së...... Weiterlesen

02.01.2016 Senteda generela dl GAG

02.01 Nteressanta ie stata la senteda generela dl GAG. Tlo iel da auzé ora che l ie n cunsëi ...... Weiterlesen

31.12 Festa dla lies

L ultimo di dl ann se à i reprejentanc dla lies ancuntà adum al Cunsëi tla gran sala de ...... Weiterlesen

31.12 Feuerwerkkörper am Silvesterabend und in der Wintersaison

Laut Beschluss des Gemeinderates vom 23.11.2012, möchten wir sie daran erinnern, dass es auf dem gesamten Gemeindegebiet St. Ulrich ...... Weiterlesen

29.12 Ncuei dala 20:00 senteda de Chemun

Sëis duc nviei a unì a scuté su!... Weiterlesen

28.12 Ankunft der Asylbewerber in St. Ulrich

Nachdem das Ankunftsdatum der Asylantragsteller in der Pension Sole schon einige Male verschoben wurde, erreichte heute diese Mitteilung von ...... Weiterlesen

22.12 Festa da Nadel dla “Lista Unica”

La Lista Unica s'anconta adum ai candidac y ala grupa de lëur per se maië na pizza. Ulon ...... Weiterlesen

17.12 Ancunteda danter Chemun – Union di Ladins - Museum

Na prima ancunteda an abù per rujené dl daunì dla Cësa di Ladins. Minonghes desvalives n cont de ...... Weiterlesen

16.12 Generela dl Fotoclub

Pra la generela y blòta festa da Nadel dl Fotoclub ie unì sotrissà l problem economich lià al ...... Weiterlesen

14.12 Prejentazion Calënder de Gherdëina

L ambolt Tobia Moroder y Ivan Senoner à prejenzià ala prejentazion dl Calënder de Gherdëina, na publicazion ntant ...... Weiterlesen

14.12 Ancunteda cun la lies che ie tla Cësa di Jëuni

L ie unì rujenà dl debujën de na segonda plaza dai auti per duta la lies che raida ...... Weiterlesen

12.12 Generela dla Lia dl Teater

Pra la senteda general ie unì auzà ora la gran problematica che la Lia dl Teater à: l nia pudë...... Weiterlesen

11.12 Jonta chemun de Urtijëi

On mantenì chël che on mpermetú: cunlaurazion nce sce assan da vëncer. L ie nsci unì a ...... Weiterlesen

10.12 NCUEI DALA 17.00: SENTEDA DE CHEMUN

Ncuei domesdì cialerons che l vënie a se l dé la jonta de Chemun. Sëis ...... Weiterlesen

10.12. Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern.

L Dr. Günter Staffler diretëur di Servijes Soziei de nosta Bezirksgemeinschaft à acumpanià reprejentanc de deplù chemuns a ...... Weiterlesen

3.12. - 18.00h Sënta dla Unika a Runcadic

I cumëmbri dla Unika dl Artejantat Artistich de Gherdëina se à urtà cun Dr. Hansi Felder y Dr. ...... Weiterlesen

3.12. Senteda Generela dla Lia per l Turism de Urtijëi

Granda y varia ie l'atività de chësta gran Lia.Referac drët nteressanc sun vijons per ...... Weiterlesen

30.11 Ancunteda a Bulsan

Laurin Moroder y Ivan Senoner se à n stadì ancuntà a Bulsan cun i reprejentanc dla grupa "Initiative für ...... Weiterlesen

19.11 Cësa de Cultura Luis Trenker

Lia per Natura y Usanzes y Pluania de UrtijёiDiscussion sun paladina: "L crià nes ie ...... Weiterlesen

Co vala pa śën inant?

I cunselieres à al mumënt n gran note a s'ancunté per fé ora co mëter a jì la ...... Weiterlesen

N vënt nuef a Urtijëi de gra a vo

Metan su n muvimënt dal nia, cialan de crì l cuntat cun la poulazion y na politica cun ...... Weiterlesen

16.11.2015 De gra

A inuem dl muvimënt "Per la Lista Unica" ulëssi rengrazië persunalmënter duc i belau 450!! prejënc ...... Weiterlesen