News - Noviteies

22.11 dala 20:30 te Cësa de Cultura - sëira de nfurmazion per i zitadins

PräsentationErgebnisse der Studie „Detailhandel in St. Ulrich“(Dr. Stefan Holl)Wiedergewinnungsplan „...... Liej inant

Vosta minonga nes ie mpurtanta: Nrescida n cont dl svilup dl cumerz a Urtijëi

L Chemun de Urtijëi ie tl lëur de lascé analisé la situazion dl cumerz ala menuda...... Liej inant

Cuncors ”Südtirolradlt“

Fajëde mo pea, granc y pitli al cuncors per apasciunei de roda.Nchin ai 10 de setëmber ...... Liej inant

30.06 L rundel ie njenià!

Na gran lauda ti va al assessëur Armin Lardschneider per ti vester stac do ai lëures. N ...... Liej inant

30.06 Das Wort an Martina Comploi

Die Plata führte ein kurzes Interview mit der Referentin Martina Comploi.... Liej inant

30.06 Sicherheit geht vor!

Die Straßenmarkierungen in St. Ulrich wurden erneuert. ... Liej inant

13.06 "Sauté per judé"

“Sautè per judè”Nsci se tlamova la scumenciadiva de solidarità metuda a ji ai 13 de juni dai ...... Liej inant

07.06 Concessi i Contributi Ordinari

La Giunta Comunale ha stabilito di attendere la festa dello sport 2017 per stanziare i contributi, in quanto la festa ...... Liej inant

05.06 Der Familienraum wird gerade umgebaut

Er soll den Namen “ma ta Da” bekommen. Gemeinsam mit Vke, Bibliothek, Trix, Nëus Jëuni und Schule ...... Liej inant

02.06 Trëi dumandes al assessëur Ivan Senoner

La ntervista publicheda sun la Plata de Gherdëina, fata al assessëur Ivan Senoner.... Liej inant

31.05 Comploj Rosa feiert ihren 104. Geburtstag

Im Altersheim wird der Geburtstag mit den Heimbewohnern, Verwandte und Gemeindevertreter gefeiert... Liej inant

31.05 Ein neuer Kleinbus für die Bewohner des Altersheimes

Am 31. Mai 2017 wurde der behindertengerechte neue Kleinbus der Bezirksgemeinschaft eingeweiht. ... Liej inant

30.05 Generela dl Volley Gherdëina

La ie na pitla lia, ma purempò belau storica per nosta valeda. Pra la senteda generela ie sautà tl ...... Liej inant

28.05 Festa dl Sport 2017

L ie stata na festa dl sport, ma nia mé na manifestazion per uneré i sportives che à arjont n ...... Liej inant

25.05 L Giro ie tlo: Urtijëi se ntënj de rosa

Fotos 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9de Werner Dejorihttp://www.werner-dejori....... Liej inant

23.05 Derturazion dla Scola Mesana

L Cunsëi à fat ora al’umanità de lascé vester l’idea de pensé a Col da Bruel per ...... Liej inant

20.05 Wordcafe zwischen Integrationsbeirat und Einwohner von St.Ulrich die aus aller Welt stammen

Wir haben gemeinsam an einigen Fragestellungen gearbeitet sowie, was braucht es für eine gelungene Integration, was kann ich ...... Liej inant

19.05 L Giro ie tosc a Urtijëi!

Tla njonta pudëis liejer i articuli publichei tla Usc di Ladins n cont dla tapa dl Giro d’...... Liej inant

19.05 Brava Manuela! Brava la naziunela de saut!

Per se cungratulé di bon resultac arjonc da Manuela Malsiner (Saut) ntan la sajon, n particuler l titul de ...... Liej inant

19.05 Seduta generale dell'Associazione Nuoto

Presso il centro giovanile di Ortisei si è tenuta la seduta generale dell'Associazione Nuoto. Un gruppo compatto, che negli ultimi ...... Liej inant

19.05 Cunzec for plu tleres per la Cësa di Ladins

Danter l prof. Siederoff, l Chemun, la Union di Ladins, l Museum y n valguna autra istituzions tachedes ala ...... Liej inant

15.05 Infoabend: Asylsuchende als Arbeitskräfte

Am 11. April hat ein Infoabend zum Thema Asylsuchende als Arbeitskräfte stattgefunden. Die Veranstaltung war ein Teil eines gemeinsamen ...... Liej inant

14.05 Sëira de bona ueia metuda a jì dala Jungschar

De mami ne iel mé una! Coche uni ann, à la Jungschar de Urtijëi ënghe chëst ann metù ...... Liej inant

12.05 Premiazion dla mostra di mutons dla scolina y di sculeies

Per se njenië ca a puntin al Giro y tré ite nce i plu jëuni, àl cumité de ...... Liej inant

11.05 Resposta asvelta da Roma

Cun sudesfazion possa l Chemun comuniché che la resposta da Roma (LND) n cont dl proiet preliminer dl campo ...... Liej inant

07.05 S. Flurian adum ai destudafuech

Christian Stuffer, cumandant di destudafuech, à nvià ala festa de San Flurian y ala benediscion dl auto nuef, finanzià nce ...... Liej inant

02.05 Mudazion per i orares dl refudam

Cun l 2 de mei se à mudà n valgun aspec dla tlupeda adum dl refudam, scumencian dai orares.... Liej inant

29.04 Rumé su l luech adum ai zitadins

A Sara Stuflesser ti sta for a cuer nosc ambient y la scunanza de nosta cuntreda. Nia mé a ...... Liej inant

28.04 Sëira sun la gestion di bòsc

Puec cunësc i dërc liei al mond cumples dl bosch. Pra na sëira de nfurmazion à la ...... Liej inant

27.04 Tätigkeitsbericht 2016 von Seiten der Referenten und der Delegierten

Per duc chëi che uel savëi cie che ie cuncretamënter unì fat tl 2016, tlo sotite l ...... Liej inant

27.04 Senteda de Cunsëi te Chemun

Na senteda de Cunsëi mpurtanta, ualche ora dl cont finel y de finanzes àn rujenà de cosses cuncretes. ...... Liej inant

26.04 Ancunteda dla Lista Unica

Pra chësta ancunteda dla Lista Unica àn ulù audì ciunes che ie l’esigënzes di zitadins y ...... Liej inant

25.04 La mostra “Giro d’Italia” ie davierta

Passëde duc a ti cialé ala mostra dedicheda al Giro d’Italia: n vulcan de fantajia che vë...... Liej inant

23.04 La "sala per la families" plu daujin

La cunlaurazion danter Chemun y l'architeta Nadja Moroder fej bel plan (ma nianca tan plan a dì l'urità) la ...... Liej inant

21.04 M€d€mi dërc per ël y ëila

Iniziativa da pert dla reprejentantes politiches de Gherdëina per sustenì l paiamënt rëidl danter ël y ë...... Liej inant

22.04 L Museum à na presidënta nueva

A Valentine Kostner ti mbincions dut l bon per si ncëria nueva!... Liej inant

21.04 Frida Piazza: L Nost

L Chemun viv nce de gra a si leteratura, de gra ala minonghes critiches y ai cëves nteletuei.... Liej inant

20.04 Cungres sun l tlima a Bulsan

Referat nteressant a Bulsan n cunliniamënt cun l proiet “Chemun Tlima”. Pra l lëur dl Cunselier toca ...... Liej inant

19.04 Curs de de-escalazion per i dependënc de Chemun

"N domesdì de keep cool per uni un,che adroa pazienza te Chemun"... Liej inant

17.04 Trëi dumandes ala cunseliera Sara Stuflesser

Sara, drët ativa te Chemun y che ne se tira mei de reviers, canche la se trata de ...... Liej inant

12.04 Generela dl’Union di Ladins

Tres l domesdì, abel’ dala prejentazion dl liber nuef de anda Babi da Nudrëi, à menà la presidënta ...... Liej inant

11.04 Tré ite i muciadives tl mond dl lëur

Articul publicà tla zaita “Alto Adige”... Liej inant

10.04 Internet aslune ora Puntives

La firmes ora a Puntives à śën l internet aslune.... Liej inant

10.04 Plu curieres, manco trafich

Plu curieres per smendrì l trafich di auti. Articul piblicà tla zaita Alto Adige.... Liej inant

08.04 Generela dla Crëusc Blancia

Generela dla Crëusc Blancia. L Cunselier de Chemun, Hermann Delucca (mëinaservisc) se dà tlo da ani da ...... Liej inant

08.04 La Caritas ti juda a Amatrice

De gra a duc i ulenteres... y l sugo fova probi bon!... Liej inant

08.04 Nia stanc de vëncer: U19 campions talians

Do la bela vënta dal ann passà cun l Under 18, à nosc jëuni dl HC Gherdëina venciù ...... Liej inant

04.04 Lëures che unirà fac d’auril

Martin Moroder cëla bele inant de viers dl’ansciuda. Plu infos sota l articul publicà tla Plata de ...... Liej inant

02.04 10 ani “Butëiga dl mond”

10 ani ons bele la Butëiga dl Mond, na iniziativa nasciuda per sustenì l marcia rëidl, sibe a ...... Liej inant

02.04 Informationsabend “Asylsuchende als Arbeitskräfte“ am 11. April 2017

Die Veranstaltung ist Teil eines gemeinsamen Projekts zum Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen im ländlichen Raum von Eurac ...... Liej inant

01.04 Landesweites Treffen der Bürgerlisten

Martina und Mechthild haben in Girlan daran teilgenommen. Ein reger Ideen und Gedankenaustausch hat stattgefunden. Viele Bürgerlisten aus ...... Liej inant

28.03 Anda Fina cun 102 ani for mo da snait

Nosc ambolt ie jit a ti mbincé dut l bon a anda Fina, nëila che se à tenì n ...... Liej inant

27.03 Ancunteda danter i Cunselieres dla Lista Unica

Na sëira per s'la ciaculé mpue dl dut...... Liej inant

20.03 Sëira deberieda a chëi dla via Cuca

Chëi che viv su per la via Cuca cunësc bele da ani l problem: streda strënta, ...... Liej inant

20.03 Or, arjënt y bront per Tobia Kostner da Stlujuc

L Chemun ove bele dan Nadel tëut la dezijion de sustenì l atlet Tobia Kostner da Stlujuc, che ...... Liej inant

19.03 Frau Enrich Josefine wurde 90 Jahre alt

Im Altersheim wird einmal im Monat Geburtstag gefeiert. Zum runden Geburtstag wurde für Frau Enrich Josefine ein Blumenstrauß ü...... Liej inant

18.03 Mittwochsrunde für Senioren

Senioren treffen sich jeden zweiten Mittwoch im Pfarrhaus und verbringen den Nachmittag gemeinsam. Es wird gespielt, gelacht, gesungen und ...... Liej inant

16.03 Pitli stroc jal “Saut”

La jiva de cialé do l'isolazion, davia che l stravova, de cuncé mubilia danejeda canche l ie unì rumpì ...... Liej inant

15.03 Reportage: N ann do l unì adalerch di muciadives

http://www.raibz.rai.it/la/index.php... Liej inant

15.03 Prejentazion dl liber nuef: L drap dla Pascion

Cun paroles de lauda à Leander Moroder (Istitut Ladin) auzà ora l gran lëur fat da Verena Niederegger Senoner.... Liej inant

13.03 Lëures de cumedura tla via Roma

Tla via Roma iel unì derturà su l pitl mur dlongia streda.... Liej inant

10.03 L Giro for plu daujin...

Ntan vala inant, n sinergia danter la Lia per l Turism, l Chemun y truep autri per mëter ...... Liej inant

08.03 Beirat für Integration

Weitere Infos: Martina Comploi oder Mechtild Dissertori Runggaldier.... Liej inant

06.03 L Chemun tl radio

L'assessëura Martina Comploi y l assessëur Ivan Senoner ie n juebia, ai 2 de merz, jic te Radio ...... Liej inant

04.03 Lista Unica offenes Treffen am 22. Februar

Welche sind die aktuellen Themen mit denen sich die Gemeinde auseinandersetzt? Was sagt die Bevölkerung, was wünscht ...... Liej inant

04.03 Letzte Entwicklungen bezüglich Notarzt in Gröden

Vertreter der Gemeinden Grödens haben sich mehrmals mit dem Ressortdirektor Dr. Mayer getroffen. Wir waren uns in unserem ...... Liej inant

03.03 Geförderter Wohnbau "Bataian"

Der Durchführungsplan wurde vom Ausschuss genehmigt und wird im nächsten Gemeinderat behandelt. Drei Wohnungen sind für ...... Liej inant

01.03 Stredes y nfrastrutures: l assessëur Martin Moroder nes conta...

N di daduman coche uni auter. O povester nce nia. L à nevët.I lauranc de Chemun ...... Liej inant

28.02 Aspitan sun www.chemun.eu...

La ne durerà nia plu giut, pona publicherà nce Urtijëi, coche fej bele S. Cristina, si nfurmazions sun ...... Liej inant

28.02 Wie gehts in der Cësa Sole?

Asylbewerber in der Gemeinde St. UlrichMehr als ein Jahr ist nun vergangen, seit im ...... Liej inant

27.02 Nightliner in Gröden verbunden mit Kastelruth und Klausen

GemeindevertreterInnen von den Gemeinden in Gröden sowie von Kastelruth und Lajen haben sich mit dem Landesbeamten Heinz Delago ...... Liej inant

26.02 Geförderter Wohnbau - Durchführungsplan „Poz“

Nach mehreren Gesprächen mit den privaten Besitzern, mit welchen ein guter Dialog aufgebaut werden konnte, wurde das Projekt ...... Liej inant

24.02 La Scola d'Ert gëura si portes

Vijita tl Lizeum d’ErtCriatività, fantasia, na bona man, serietà y provocazion positiva. Dut chësc ...... Liej inant

23.02 Ein Familienraum in St. Ulrich

Coming soon (Irina Thaler und Martina Comploi)... Liej inant

22.02 Ancunteda cun i zitadins. N'ucajion per dì la sia!

Nsnuet mët la Lista Unica a jì n'ancunteda danter si cunselieres y duc i nteressei per cunté de ...... Liej inant

22.02 Fibres otiches cëses de Chemun

Ve scrije n pitl report de coche va inant i lëures cun la fibres otiches a Urtijëi.... Liej inant

22.02 I sculeies y l Giro

N ucajion dla 100ejima edizion dl Giro d’Italia pudrà Urtijëi avëi l unëur de ti ...... Liej inant

21.02 Cuntrat danter la Park y l HC Gherdëina

Ncuei ie unì firmà l cuntrat laurà ora da nuef danter la Sozietà Park, che mëina la plaza ...... Liej inant

18.02 La Pilat: co jì inant?

Tl articul publicà tla Usc di Ladins dai 24 de fauré (njuntà) possen liejer la posizion dl Chemun n cont ...... Liej inant

17.02 Plaza dal sport: dat pro l proiet de mascima

Na plaza che dlongia na valuta sportiva à nce na valuta sozielaTl ultimo Cunsëi de Chemun à...... Liej inant

17.02 5.405 zitadins se damanda l dutor de prim aiut!

Tla njonta l articul publicà tla Usc di Ladins ai 26 de fauré.... Liej inant

16.02 Cunsëi de Chemun

Truepa jënt pra l ultimo Cunsëi de Chemun, ulache l ie uni tratedes danter l auter chë...... Liej inant

16.02 Ti dè n’udleda ala streda Cuca

Do se avëi ancuntà dan n valgun dis per rujené dla via Cuca, iesen piei su per cialé ...... Liej inant

12.02 y 18.02 Garejedes dl Sci Club sun Pana y sun Secëda

Na sada per l podejé y na dumënia per l schi alpin. Tramedoi garejedes metudes a jì dal ...... Liej inant

11.02 La Lista Unica s’anconta

L’ancunteda dla Lista Unica ie stata do si spirt chël de s’la ciaculé sun la tematiches ...... Liej inant

08.02 Tema Scola Mesana

La Scola Mesana ie da ani a n pont fërm... o belau. Śën ulëssen finalmënter ti ...... Liej inant

06.02 Cie fajons'a cun la streda Cuca?

N pitla grupa, che viv o à vivù su per “Ch’l Piz”, se à ancuntà per rujené dla streda Cuca. ...... Liej inant

06.02 Klimagemeinde

Unsere Gemeinde setzt auf Nachhaltigkeit und möchte KlimaGemeinde werden Der Klimawandel stellt uns vor eine groß...... Liej inant

03.02 Generela dla Nëus Jëuni

.... Liej inant

01.02 Plata de Gherdëina: de gra Elisabeth

Ti sention gra a Elisabeth Kostner, che cun gran lezitënza, pazienza y profesciunaltà se à te chisc ultimi ani ...... Liej inant

28.01 Sustenion Leo!

Na gran lauda a Fabio Bernardi, che adum a si pere Pauli se à cruzià de mëter a jì ...... Liej inant

28.01 Generela dl Cor de Dlieja

.... Liej inant

26.01 Generela dla Lia dal Bal Populer

.... Liej inant

25.01 Ortisei si tinge di rosa

Fervono i preparativi per in vista del 25 maggio. Così, in occasione dell'imminente Giro d'Italia l'Azienda di Soggiorno, in collaborazione ...... Liej inant

25.01 Generela dla Bibliotech

.... Liej inant

23.01 Ladinia, rundel y Setil

Na sëira drët nteressanta, ulache l Ambolt Tobia Moroder à spiegà ai Cunselieres i details di proiec per ...... Liej inant

16.01 Generela dl GAG

N ann passa aslune y l ie for inò nteressant jì ala Generela dl GAG. Na grupa plëina ...... Liej inant

13.01 Generela dla Union di Ladins

Tla njonta l articul dla Usc di Ladins di 20 de jené, che spiega drët bën ciuni che ...... Liej inant

31.12 Ancunteda dla lies: mé bon che on i ulenteres

Coche uni ann se à i reprejentanc dla lies ancuntà cun i Cunselieres de Chemun. N mumënt per auzé ...... Liej inant

23.12 Zu Weihnachten im Altersheim

Die Heimgäste feiern mit einer sinnlichen Feier und einem noblen Abendessen... Liej inant

18.12 La ferata ie unida dertureda su

“Śën jons cun la ferata, te nosta bela val...” Chi ne cunësc pa nia almanco la prima strofes ...... Liej inant

27.11 Cunzert de S. Zezilia, patrona dla Mujiga

Truepa jënt pra l cunzert tradiziunel de S. Zezilia sota la bachëta de Egona Lardschneider. Pra la ...... Liej inant

27.11 Garejeda VSS de nudé a Urtijëi

Na lia nasciuda da n puec ani, ma che cun si mpëni à bele arjont trueps jëuni che ...... Liej inant

25.11 Festa di 18 ani te Chemun

I “assi” dl 1998 ie unic te Chemun a nes crì, do s’avëi ancuntà ju dala Nëus ...... Liej inant

23.11 L Chemun s'anconta cun i zitadins de Urtijëi

Do n ann dala veles nvieia l CHEMUN duc i nteressei per ti cunté de cieche ie ...... Liej inant

18.11 Consiglio comunale

Drucan sun chësc link pudëis scuté su la senteda dl Cunsëi de Chemun, unida a s’...... Liej inant

15.11.2016 Prim cumplì di ani dla Lista Unica

Na blòta festa àn ulù cunlië cun la senteda tradizionela dla Lista Unica. N ann iel ca da ...... Liej inant

13.11 Tennis de n livel aut a a Urtijëi

L turnoi de te tennis ITF a Urtijëi ie inò stat na desmostrazion de na urganisazion prufesciunela a 360 ...... Liej inant

06.11 Lista Unica in action

Pra nosta ancuntedes ie n mumënt per scuté su uni pont de ududa. L vën rujenà de ...... Liej inant

06.11 Acquistati container per le associazioni sportive

Dopo anni di onerosi affitti, il Comune ha pensato bene di acquistare i container che fungono durante la stagione ...... Liej inant

27.10 Cësa di Ladins: ancunteda dla grupa de lëur

La grupa de lëur se à ancuntà y à rujenà dl’urganisazion y dl’impostazion per cie che reverda modus ...... Liej inant

28.10 Barbara Pichler à cumplì 90 ani

Barbara Pichler à pudù destudé 90 cëiresc. L ambolt Tobia Moroder y l’assessëura per l soziel Martina Comploi ...... Liej inant

27.10 I sculeies dla Scola Elementera à vijità l Chemun

N cunliniamënt cun la materia opzionela tla Scola Elementera, à l seniant Richard Mair abù la bona idea de ...... Liej inant

25.10 L Giro d'Italia 2017 a Urtijëi

Śën iel ufiziel!Per si 100ejima edizion avrà l Giro d’Italia 2017 inò n travert de tapa ...... Liej inant

16.10 Di europeich di monumënc

Batù duta l’aspetatives de publich à l’ancunteda sa Peza, metuda a jì dal Museum de Gherdëina. L ...... Liej inant

13.10 Chino y cultura

“Non sposate le mie figlie”, nscila l titul dla cumedia mustrà tla scolina Salieta, n cunliniamënt cun proiet ...... Liej inant

04.10 Ancunteda “Jëuni y artejanat”

Trueps nteressei ie unic adalerch per tò pert al work-shop dl Chemun per purté prupostes n cont de co ...... Liej inant

14.09 L’omologazion ie tlo. Kick off!

Do mënsc che ti son stac do, patian l sistem burocratich y zentralisà de Roma, ons finalmënter ...... Liej inant

13.09 Inant. Bel achiet via, inant!

L lëur dla Lista Unica ne se fërma nia. Achiet via, coche ie si stil, si maniera ...... Liej inant

10.09 Plu segurëza per i mutons y la mutans dla scolina

Da truep tëm fova l problem che canche l’umans purtova si pitli ala scolina "Scolina", fovel n ...... Liej inant

07.09 N guant nuef ala locomotiva

L tëmp ne perdona nia y nce nosta “Madame”, la locomotiva dla ferata de Gherdëina, scumëncia ...... Liej inant

26.08 Laurin Moroder à l’ideies tleres

Te na ntervista dla Usc di Ladins respuend l cunselier dla Lista Unica Laurin Moroder ala dumandes n cont ...... Liej inant

25.08 Ancunteda cun la grupa “per l sustëni al artejanat”

Ntan la sëira à mòstri, ferlëigheri, l cunselier Peter Kostner y l assessëur Ivan Senoner rujenà ...... Liej inant

21.08 Bënunì Mattia!

L muvimënt Per la Lista Unica y si simpatisanc ti mbincia al ambolt Tobia Moroder y a si ...... Liej inant

20.08 La Lista Unica ti plans de Cunfin

Per l prim iede ie chëst ann unida metuda a jì la jita da d’insta dla Lista ...... Liej inant

12.08 On-line l link per scuté su l file audio dla senteda de Cunsëi de Chemun

Pra l'ultima senteda dl Cunsëi de Chemun se tratovela dantaldut de valivé l bilanz de previjion 2016, de autra ...... Liej inant

09.08 Giaurida dla mostra de Fabrizio Senoner

Scialdi plajù à la vernissage dl artist Fabrizio “Biz” senoner da Rijeda. Lëures che fej pensé do y sperimentazions ...... Liej inant

09.08 La Lista Unica si prepara per l’autunno

Sarà un autunno intenso, ma grazie al nostro ottimo gioco di squadra siamo sicuri che riusciremo a portare avanti ...... Liej inant

09.08 Lokalaugenschein der Gemeindegebäude

Der Landestechniker Herr Schöhnauer war am 09. August in Gröden, um ein Lokalaugenschein der potenziellen Gemeindegebäude fü...... Liej inant

08.08 I jëuni ie l daunì dl artejanat

La grupa “per l sustëni al artejanat”, metuda su do la prima ancunteda d’anciuda cun i artejans, ...... Liej inant

06.08 Sommerfest im Altersheim

Am 06. August 2016 wurde das traditionelle Sommerfest im Altersheim gefeiert. Es wurde gesungen, getanzt, gegrillt und wertvolle Momente geteilt.... Liej inant

17.07 Ancunteda di Ladins 70 ani do

Gran suzes à abù l’ancunteda sun Jëuf de Sela, metuda a jì dala Union di Ladins de duta ...... Liej inant

15.07 Betreutes begleitetes Wohnen für Senioren

Amtsdirektorin Dr. Waldner stellt am 15. Juli 2016 das neue Konzept vom betreuten begleiteten Wohnen für Senioren in der Gemeinde ...... Liej inant

10.07 Inaugurazion dl podium nuef

L di dla segra de Urtijëi ie unì prejentà ufizialmënter ai zitadins l palch nuef, che ti ...... Liej inant

02.07 L protocol dl’ancunteda per ti dé na sburdla al artejanat

Sun l link dessot pudëis ve desćiarië ju l protocol ufiziel dl’ancunteda tla Cësa de ...... Liej inant

27.06 L pësc dl Triassich ladin saluda si jumblin cinëisc

N inn ala cultura, ma dantaldut ala geologia de nosc raions ie stata la giaurida dl’esposizion metuda a ...... Liej inant

18.06 Fërmarodes nueves per l Chemun de Urtijëi

De gra a Sara Stuflesser che se à cruzià di fërmarodes nueves per nosc luech. Tres si design vif ...... Liej inant

15.06 30 ani cësa Locia

Das Haus Locia feiert ihr 30jähriges Bestehen. Viele Mitbürger haben damals finanziell beigesteuert, um dieses Vorhaben zu ...... Liej inant

16.06 Senteda de Cunsëi de Chemun. Da scuté su!

N juebia, ai 16 dejuni, fova senteda de Cunsëi. Chëi che ie nteressei a audì cie che ie ...... Liej inant

11.06 I rëisc d’Europa a Urtijëi

La lia dal scioh lëura achiet via, ma propi perchël iela bona, coche tl spirt dl juech ...... Liej inant

10.06 La Lista Unica se anconta

Ciunes ie pa la minonghes n cont de tò demez l traffich da plaza de Sant Antone? Chi possa ...... Liej inant

06.06 Vënt nuef per la Park Urtijëi

Da curt iel uni metù adum l cunsëi nuef d'aministrazion dla Park Urtijëi. La Park Urtijëi ...... Liej inant

02.06 Na ucajion per l’inclujion: i muciadives possa śën lauré!

N gran de gra ai ulenteres che bel mënsc alalongia se dà ju cun i muciadives, cialan nce ...... Liej inant

01.06 Ancunteda danter i cunselieres dla Lista Unica

Na ciaculeda danter i cunseliers dla Lista Unica. Minonghes nia for medemes, ma che vën for respetedes. Chë...... Liej inant

31.05 Braucht es eine neue Forstrasse auf Raschötz?

Informationsabend bezüglich der geplanten Forststraße im RaschötzerwaldAm Dienstag, den 31.05.2016 um 20.00 Uhr haben ...... Liej inant

31.05 Vagliando le idee per una Piazza Sant'Antonio più al passo con i tempi

Articolo pubblicato sull'Alto Adige... Liej inant

29.05 Prozescion de Juebia dai Andli

Per n valguni fovel l prim iede, ma dessegur nia l ultimo. De gra ala lia dal guant dala ...... Liej inant

28.05 Cianta, cianta... y no tl desmincé

"Cianta cun nos", nsci ie unì titula l festival dla ciantia Ladina, tenì n sada via n Badia. Tres ...... Liej inant

27.05 Na ciaculeda costrutiva cun l assessëur regionel Beppe Detomas

N venerdì ai 27 de mei ie l ambolt Tobia Moroder y l assessëur ala cultura Ivan Senoner jic ...... Liej inant

25.05 L artejanat dëssa inò deventé nteressant per i jëuni

Na lauda ala grupa de lëur che ie bele plu enes che se à parà ite la manies per ...... Liej inant

21.05 L sport juda a tenì adum: festa te Sëlva

Trueps jëuni ie unic premiei tla Cësa de Cultura “Osvwald von Wolkenstein” te Sëlva. Jëuni ...... Liej inant

20.05 La Union di Ladins cun n druch nuef!

L ie unides fates la veles nueves tla Cësa di ladins y l plu stimes à giapà Sofia Stuflesser. ...... Liej inant

19.05 Mostra degli alunni della Scuola Professionale

"Il peggior nemico della creatività è il buon gusto."Pablo Picasso... Liej inant

19.05 Prejentazion dla cherta di mejes da pert dl Museum de Gherdëina

Na beliscima iniziativa da pert dl Museum de Gherdëina per nosta valeda: la cherta di mejes, prejenteda a ...... Liej inant

14.05 St. Ulrich radelt

St. Ulrich radelt Auch die Gemeinde St. Ulrich nimmt am südtirolweiten Fahrradwettbewerb „Sü...... Liej inant

10.05 Ancunteda Lista Unica

L’ancuntedes ie for n mumënt per se giamië ora minonghes y nce per audì i debujëns ...... Liej inant

06.05 Ancunteda Union di Ladins y Museum. Cie ie pa unì dit?

Duc chëi che uel liejer coche ie jita la sëira danter Union di Ladins, Museum y espunë...... Liej inant

05.05 Bënunì Aron!

La fëna dl muciadif Sehane, Ruth, à parturì Aaron. La Lista Unica ti mbincia dut l bon!... Liej inant

30.04 N fin dl’ena a bën dl luech

Venderdì 29 de auril á l chemun, sun pruposta de la Lia Natura y Usanzes, metù a jì de damesdi a ...... Liej inant

29.04 L ambolt de Urtijëi prejënta l liber nuef

“I Ladins dla Dolomites”: n titul frësch per auzé ora n liber curà da Tobia Moroder, per prejenté ...... Liej inant

28.04 Via Rasciesa: work in progress

Continuano i lavori riguardanti la revisione della curva adiacente alla stazione del Rasciesa. Sempre sotto lo sguardo vigile del ...... Liej inant

26.04 Rumà su l raion artejanel!

L raion artejanel, ulache per ani fova maroca, cëla śën ora nët. ... Liej inant

22.04 Di de furmazion per l personal de Chemun

Uni situazion ie n’ucajion per mparé, dantaldut canche n à da nfé cun persones. Nscila pudëssen riassunté la ...... Liej inant

25.04 Grupa de lëur per l artejanat: vijions y lauré inant

Test... Liej inant

20.04 Generela dla Lia dal Guant dala Gherdëina

Na lia storica, che dlongia n gran mpëni, mantën nce nosta tradizion y una dla trohts plun ...... Liej inant

16.04 Presentata la variante per liberare la piazza parrocchiale dal traffico. Un progetto dell’architetto Siegried Comploi.

Un'idea rivolta verso il futuro prossimo...... Liej inant

16.04 Berstot de lëur (workshop) adum al artejanat artistich

L’idea fova bel giut tl’aria. La discuscion ënghe, a dì l’urità: Co dé na ...... Liej inant

14.04 L Chemun va tl radio

L radio ie for inò na bona ucajion per se fé audì da chiche lëura te berstot, ie ...... Liej inant

12.04 Ancunteda cun la Lista Unica

Pra chësta ancunteda iel unì rujenà di lëures che ie ntant “in progress”, coche mé per dì ...... Liej inant

12.04 Weiterbildung der Bediensteten der Gemeinde St. Ulrich

Thema und Schwerpunktinhalte: Ein starkes Team mit starker Wirkung·Was uns als Dienstleister stark und erfolgreich macht;... Liej inant

07.04 Ancunteda danter Museum, Union di Ladins y reprejentanc dla cultura

L’ancunteda co-partezipativa danter Museum,Union di Ladins y espunënc dl mond culturel ie unida dassënn prijeda. ...... Liej inant

07.04 Sëurandac i defibrilatëures a trëi nfrastrutures sportives

Do na lege nueva muessa śën uni nfrastrutura sportiva avëi n defibrilatëur. Cie che l ie? Na ...... Liej inant

06.04 Jëuni y soziel

Nteressant l referat metù a jì dala Nëus Jëuni tl cërtl dl’enes di jëuni. ...... Liej inant

29.03 La plata de Chemun ie on-line

Sun la plata web ufiziela dl Chemun de Urtijëi pudëis desćiarië ju la plata de Chemun ...... Liej inant

28.03 Dut l bon a Laurin y Valentine!

Nosc cunselier delegà Laurin y si cumpania Valentine à giapà na pitla popa. Da pert de dut l team dla ...... Liej inant

22.03 Aufräumaktion in St.Ulrich am 30.04.

Am Samstag, den 30.04.2016 treffen wir uns um 8:00 Uhr vor dem Gemeindehaus.Aufgeteilt in kleinen Gruppen werden wir ...... Liej inant

22.03 Informationsabend mit Alexander Nitz im Haus “Sole”

Am 22. 3. 2016 trafen sich die Gemeindereferentin für Soziales Martina Comploj, die Gemeinderäte Peter Kostner und Mechtild Runggaldier, Mitarbeiterin ...... Liej inant

21.03 Infos vom Sozialsprengel

Anbei die Infos zum Planungstag... Liej inant

17.03 Ancunteda dla Lista Unica: L Chemun giaurirà d’auril la urëdla ai zitadins. Plu proiec vën ntant tratei.

N juebia, ai 17 de merz se à inò ancuntà i cunselieres dla Lista Unica. I temesc tratei ie stac dantaldut ...... Liej inant

12.03 Garejeda di Chemuns: S. Cristina à venciù!

N bel di iel stat, pra la tlassica garejeda di Chemuns, ulache Urtijëi à arjont l bon terzo plazamë...... Liej inant

05.03 ​​Di dl "Barat culturel" danter Proviniza y Chemuns a Bulsan

L'ancunteda pra l di dl "Kulturaustausch 2016" danter Provinzia y Chemuns ie stata na bona ucajion per rujené de co ...... Liej inant

02.03 Ancunteda cun i zitadins. N'ucajion per dì la sia!

Nsnuet mët la Lista Unica a jì n'ancunteda danter si cunselieres y duc i nteressei per cunté de ...... Liej inant

28.02 Asylsuchende - Wie läufts zur Zeit?

AsylsuchendeSeit 8. Jänner wohnen 25 Asylsuchende in der Pension „Sole" in St. Ulrich.Das Haus ...... Liej inant

25.02 La cumiscions ie unides litedes!

Tres chësc link pudëis jì sun plata de Chemun a liejer coche ie jita l'ultima senteda de ...... Liej inant

24.02 Senteda de Cunsëi dala 18

Proscimo mierculdì, ai 24 de fauré, sarà senteda de Cunsëi dala 18. Unide duc a scuté su!... Liej inant

20.02 Trasparënza: Ulà abini pa la delibres dla Jonta?

Sota chësc link pudëis liejer do chël che vën uni lunesc fat ora de jonta.... Liej inant

18.02 Cuestion plaza dal palé

La cuestion dla plaza dal palé a Urtijëi se damandà na soluzion, davia che l fonz artifiziel ne ...... Liej inant

16.02 Ancunteda dla Lista Unica

Pra la senteda iel dantaldut unì rujenà dla cumiscions, che unirà litedes pona tl Cunsëi dl 24 de fauré. ...... Liej inant

12.02 L’ëures de udienza: n’ucajion cuncreta per l zitadin!

L ie per n'aministrazion de Chemun scialdi de mpurtanza avëi n cuntat VIF y DIRET cun i zitadins. ...... Liej inant

11.02 Ancunteda cun la grupa "Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan

La grupa Initiative für mehr Demokratie" de Bulsan stima truep l lëur stat fat da la Lista ...... Liej inant

10.02 Na bona cunlaurazion al mumënt te Chemun!

L ie da auzé ora che al mumënt vëniel laurà cun de bona sinergies tla coalizion. D'autonn ...... Liej inant

05.02 Scuté su la senteda dl Cunsëi da cësa ora.

Cunpartezipazion scumëncia vivan pea cie che suzed te Chemun. Nuzëve di Audiofiles per scuté su la sentedes ...... Liej inant

02.02 Ancunteda Lista Unica

Ai 2 de fauré de à la Lista Unica ancuntà per rujené de ciuni che sarà i argumënc plu mpurtanc ...... Liej inant

29.01 Marënda de scola (mensa)

Sun la plata internet dl Chemun pudëis abiné i formuleres y i criteres per la marënda de ...... Liej inant

23.01 Festa di jëuni che à abù 18 ani tl ann 2015

L Chemun à ancuntà, n sada domesdì, n cunlaurazion cun la Nëus Jëuni, i jëuni dl ann 1997. ...... Liej inant

23.01 Mostra da Vastlé. Ancunteda cun l Museum de Gherdëina

Reprejentanc dl Cunsëi se à ancuntà per l segondo iede cun i reprejentanc dla dla lia dl Museum. La ...... Liej inant

22.01 Scultures de dlacia abelësc l zënter de Urtijëi

Coche bel l ann passà, a chëst ann i studënc dla Scoila Profesciunela zerilà nosc zënter ...... Liej inant

20.01 I cunselieres dla Lista Unica se anconta cun i candidac dla LU dla veles d’autonn.

Tla pitla sala dla Cassa Raiffeisen a Urtijëi se à ancuntà i cunselieres dla Lista Unica cun i candidac ...... Liej inant

18.01 La Jonta à fat ora

Pra la senteda de Jonta dl 18.01 iel danter l auter unì fat ora de judé a finanzië inant l ...... Liej inant

17.01 Turnoi provinziel de scioh di jëuni y turnoi nternaziunel d'instà 2016

N dumënia, ai 21 de jené, iel unì metù a jì tla Cësa de Cultura Luis Trenker dala ...... Liej inant

10.01 Jëuni, nuzëve dl Night Bus!

L Night Bus ie n servisc de mpurtanza per schivé desgrazies sun streda y fé a na maniera che ...... Liej inant

10.01 Purtina nueva per chiche à debujën de assistënza

Tlo abinëis la nfurmazions nueves dl'azienda sanitera de Südtirol per cie che reverda la sënta ulà ...... Liej inant

09.01 Generela dla Mujiga

Coche una dla prima trëi mujiges unides metudes su tl Südtirol, ie la Mujiga de Urtijëi ...... Liej inant

08.01 I muciadives rua

Ncuei domesdi rua a Urtijëi i muciadives che giaperà albierch tla pension "Sole".L se trata ...... Liej inant

08.01 Ancunteda di cunselieres dla Lista Unica

Pra l'ancunteda iel unì rujenà de plu tematiches che reverda la trasparënza y la cunlaurazion te Chemun y ...... Liej inant

08.01 Ancunteda cun l sëuranstant dl’Unika Christian “Stl” Holzknecht

L team de Chemun per l artejanat, furmà da Peter Kostner y Ivan Senoner , se à ancuntà cun l së...... Liej inant

02.01.2016 Senteda generela dl GAG

02.01 Nteressanta ie stata la senteda generela dl GAG. Tlo iel da auzé ora che l ie n cunsëi ...... Liej inant

31.12 Festa dla lies

L ultimo di dl ann se à i reprejentanc dla lies ancuntà adum al Cunsëi tla gran sala de ...... Liej inant

31.12 Feuerwerkkörper am Silvesterabend und in der Wintersaison

Laut Beschluss des Gemeinderates vom 23.11.2012, möchten wir sie daran erinnern, dass es auf dem gesamten Gemeindegebiet St. Ulrich ...... Liej inant

29.12 Ncuei dala 20:00 senteda de Chemun

Sëis duc nviei a unì a scuté su!... Liej inant

28.12 Ankunft der Asylbewerber in St. Ulrich

Nachdem das Ankunftsdatum der Asylantragsteller in der Pension Sole schon einige Male verschoben wurde, erreichte heute diese Mitteilung von ...... Liej inant

22.12 Festa da Nadel dla “Lista Unica”

La Lista Unica s'anconta adum ai candidac y ala grupa de lëur per se maië na pizza. Ulon ...... Liej inant

17.12 Ancunteda danter Chemun – Union di Ladins - Museum

Na prima ancunteda an abù per rujené dl daunì dla Cësa di Ladins. Minonghes desvalives n cont de ...... Liej inant

16.12 Generela dl Fotoclub

Pra la generela y blòta festa da Nadel dl Fotoclub ie unì sotrissà l problem economich lià al ...... Liej inant

14.12 Prejentazion Calënder de Gherdëina

L ambolt Tobia Moroder y Ivan Senoner à prejenzià ala prejentazion dl Calënder de Gherdëina, na publicazion ntant ...... Liej inant

14.12 Ancunteda cun la lies che ie tla Cësa di Jëuni

L ie unì rujenà dl debujën de na segonda plaza dai auti per duta la lies che raida ...... Liej inant

12.12 Generela dla Lia dl Teater

Pra la senteda general ie unì auzà ora la gran problematica che la Lia dl Teater à: l nia pudë...... Liej inant

11.12 Jonta chemun de Urtijëi

On mantenì chël che on mpermetú: cunlaurazion nce sce assan da vëncer. L ie nsci unì a ...... Liej inant

10.12 NCUEI DALA 17.00: SENTEDA DE CHEMUN

Ncuei domesdì cialerons che l vënie a se l dé la jonta de Chemun. Sëis ...... Liej inant

10.12. Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern.

L Dr. Günter Staffler diretëur di Servijes Soziei de nosta Bezirksgemeinschaft à acumpanià reprejentanc de deplù chemuns a ...... Liej inant

3.12. - 18.00h Sënta dla Unika a Runcadic

I cumëmbri dla Unika dl Artejantat Artistich de Gherdëina se à urtà cun Dr. Hansi Felder y Dr. ...... Liej inant

3.12. Senteda Generela dla Lia per l Turism de Urtijëi

Granda y varia ie l'atività de chësta gran Lia.Referac drët nteressanc sun vijons per ...... Liej inant

30.11 Ancunteda a Bulsan

Laurin Moroder y Ivan Senoner se à n stadì ancuntà a Bulsan cun i reprejentanc dla grupa "Initiative für ...... Liej inant

19.11 Cësa de Cultura Luis Trenker

Lia per Natura y Usanzes y Pluania de UrtijёiDiscussion sun paladina: "L crià nes ie ...... Liej inant

Co vala pa śën inant?

I cunselieres à al mumënt n gran note a s'ancunté per fé ora co mëter a jì la ...... Liej inant

N vënt nuef a Urtijëi de gra a vo

Metan su n muvimënt dal nia, cialan de crì l cuntat cun la poulazion y na politica cun ...... Liej inant

16.11.2015 De gra

A inuem dl muvimënt "Per la Lista Unica" ulëssi rengrazië persunalmënter duc i belau 450!! prejënc ...... Liej inant