01.03 Stredes y nfrastrutures: l assessëur Martin Moroder nes conta...

N di daduman coche uni auter. O povester nce nia. L à nevët.

I lauranc de Chemun ie bele ncantëur sun si gran cassons orances y cëla de neté la stredes acioche deguni ne se feje mel. La turista che sbriscia ora cun i tacs y che ti fej pona la plura al Chemun ie do piz via, perchël vala de pensé a dut. Duc chisc pensieres, che ne arzichea nianca per l solit i zitadins, śëna di per di tres l cë de una na persona.

Do plu de n ann ons ulù ntervisté chël che per definizion vën udù l assessorat plu sfadiëus, zënze ne ti tò nia a duc i autri: nfrastrutures primeres, magasin de Chemun y palé nëif. Ti dajon usc ncuei a Martin Moroder, che se cruzia de chësta ncëries y che fajerà n résumé de cie che ie unì fat ntan l ann a bën di zitadins de Urtijëi. L ancunton te sala di Assessëures, su per n proiet.

LU: “Martin, de ciun proiet se tratel pa tlo?”

MM: “L ie n proiet al mumënt de gran atualità o plu che auter per l daunì, l proiet dla streda Sciron. Bele dan n ann fovel unì fat na grupa de lëur per udëi ciuni che ie i debujën de chëi che viv laora. Pona àn scrit ora n apalt y l njenier Ivan Stuflesser à in primis fat chëla che n tlama per tudësch na “Bestandsaufnahme.” Udù dant iel dantaldut tla via Sciron de spartì l’eghes blances dala fosces y de tò demez un di doi tretuares, n fajan un sciche toca. La streda deventerà plu lergia y l tretuar ënghe. Pra la streda Sciron unirà nce mudeda ora la iluminazion publica, n fajerà ma sief nueva y l unirà bonamenter nce fat vel' plaza sëuraproper lascé i auti."

LU: “Y la fibra otica?”

MM: “Chëla sambën ënghe! N teoria pudrà pona uni privat bele se tré ite la roles te cësa. N fajerà n proiet, n ti cialerà cun la grupa de lëur mo n iede y chësc ie l lëur che unirà fat bonamënter n auter ann d’ansciuda.”

LU: “Co stala pa cun la streda Grohmann?”

MM: “La streda Grohmann ie n proiet che ie é mé purtà inant, chël ova njenià ca Hannes Senoner. Tlo se tratovel dantaldut de realisé chësc proiet. D’ansciuda jirà i lëures inant y udù dant iel de finé per chëst ann d’autonn. La durerà mo n tan giut, ajache sa Fussel de Nis musseran fé "micropali" per slargë la streda. D'instà, ntan la sajon, ne possen nia lauré y d'autonn musseran fé la nfrastrutures sota streda y sëurapro mëter ju la rola dal'ega che vën da Cunfin ju y va su sun Col de Flam.”

LU: “Ciuni fova pa i ntervënc de chëi che te es cruzià l ann passà?”

MM: “Zeche de chël che ie unì documentà puech ie zënzauter l miuramënt dla raida dla streda Resciesa, sota l lift. Pona iel unì fat tl raion “Luca 3” duta la nfrastrutures per l fabriché alesirà. Iló messons mé mo finé un n mur, pona iel chël proiet (n.d.r. dla nfrastrutures) ënghe stlut ju. Leprò ons do l Genziana metù ju da nuef la roles dl’eghes blances y fosces. D’ansciuda unirà mo finei i lëures, ajache n muessa mo mëter a post la luegia per lascé i auti. Ulësse rengrazië Guido Pescosta, che nes plascia passé tres si puscion. N auter ntervënt fova chël de fé da nuef l puent da Cudan. Tla streda Rumanon ons metù ju asfalt te n tòch dla streda Purger ons ënghe metù ju asfalt nuef y fat n tretuar nuef. Leprò ons mo asfaltà tòc de streda sa Sacun y tla streda Nevell, sambën metan dlonch ju la fibra otica. Oradechël ons fat n tòch de mur sa Juntlan. D’ansciuda unirà fac lëures de asfaltatura mpue dlonch ora per na soma de za. 300.000 Euro. Purtruep ne sarons purempò nia boni de cumedé dlonch ulache l fossa debujën. Ntant iel pona mo unì fat l proiet danter Miraortisei y la cësa Ciancel, ulache ai 5 de auril scumenceran n proiet nia propi saurì...”

LU: “Ajache?”

MM: “Messon garantì la viabltà per i auti y chël uel dì che n puderà mé giavé su mesa streda al iede. Da dì iel che iló ie nce la roles dal’eghes fosces che streva... perchël vën chëla nfrastrutura fata da nuef.”

LU: “Autri proiec udui danora?”

MM: “La streda nueva ora La Plates, cun la nfrastures, lumes y asfalt nuef. On nce fat n’ancunteda cun l’Edina per na trassa dal strom nueva su sun Secëda, davia che canche i fej strom iel a Urtijëi na desvalivanza de strom. L lëur nstës unirà permò fat te n doi ani.”

LU: “La gran fadia de ti assessorat ie pu propi i mëndri lëures, no pa?”

MM: “Cun l magasin de Chemun, tlamà n generel “Bauhof", ons uni di de pitli y de majeri lëures da fé. On cumprà na pachera per palé la nëif d’inviern y per fé uni sort de stroc d’instà. Autri lëures fac cun l “Bauhof” fova: l puent tla streda Rumanon, cuncià la sieves dloncora, sià duc i prei, cuncià n grumon de “pozzetti”, strupà bujes te streda dloncora, taià sienes, cuncià banc y mëises, mudà lumes y mo truep de auter. L ie saurì capì che l ie n gran lëur dovia, sce n pënsa che Urtijëi à passa 50 chilometri de stredes da mantenì, da miuré y sambën, d’inviërn, da palé. Nteressant iel savëi che per furné cun la mascins sëura duta la stredes adurvons avisa 4 ëura.Lumes ne ie ënghe unides mudedes ora n grumon, mudà sun LED. I lauranc de Chem,un se cruzia nce de mëter su y tò ju la plaza dala dlacia vai n Setil.”

LU: “Cie posses’a nes dì dla roles da Cunfin ju?”

MM: “Tlo unirà śën nciarià n njenier per mudé ora la roles che vën da Cunfin ju. Chëst ann de nuvëmber se ova rot na rola y n l’ova messù cuncé. Roles che, per la croncaca, ie dl 1938.

LU: “Tema che ti sta a cuer a chëi de su per «Ch’l Piz», la streda Cuca.”

MM: “Tlo ons fat n’ancunteda cun l Assessëur Ivan Senoner y i Cunselieres Rudi Kostner y Peter Kostner. Ti on cialà al stude de fatibltà che fova bele unì fat, son jic su per la streda a s’la studië y ai 20 de merz avrons n’ancunteda cun i patrons dla puscions nchin su per la raida dla Rodra per cialé cie che i se n dij y ciuna soluzion che ti savëssa realistica.”

LU: “N pratica ne se à l Chemun nia defin desmincià de chëi su per «Ch’l Piz»?”

MM: “Zënzauter nia. N tòch dla streda Sobosch ie unì fat da nuef y la sief su sa Nudrëi. Leprò àn lascià fé na sciazeda di custimënc per l mur danter la stazion a val dla Rescies y la ncrujeda streda Sneton – streda Cuca. D’ansciuda unirà pona mo segurà l rone lassù ite te Val, ulache dan n valguni ani ie unit ju n gran puron. Y te curtina àn fat na cassa ulache n possa śën mëter ite la tiera di ciofes.”

LU: “Y per chëi dl zënter?”

MM: “Cun l proiet cunlià al rundel dan l Ladinia ulëssen fé da nuef l tretuar che va ite nchin dal Tubladel y l tretuar danter Col da Mureda y Terrazza.”

LU: “Lëur ne mancel nia...”

MM: “Lëur ne mancel propi nia, no!”

LU: “De gra per ti mpëni y de gra per la ntervista.”

MM: “De gra a ti.”

Fotografies