02.01.2016 Senteda generela dl GAG

02.01 Nteressanta ie stata la senteda generela dl GAG. Tlo iel da auzé ora che l ie n cunsëi scialdi jëunn, ma che lëura a na maniera prufesciunela y plëina de ideai. Dala prejentazion Powerpoint relativa a si atività, fovel da udëi ora che i à dantaldut n gran respet de viers de nosc ambient, i sustën i ideai de cunvivënza y leprò cëli de trè ite i jëuni te si atività. Ma la nutizia plu bela ie stat, che cun l sustëni di judacrëp, va nce ëi a cumedé ora vies. Bravi!

Fotografies