06.02 Cie fajons'a cun la streda Cuca?

N pitla grupa, che viv o à vivù su per “Ch’l Piz”, se à ancuntà per rujené dla streda Cuca. Na streda strënta y che da ani reprejënta n pricul potenziel dantaldut per chëi che va a pe o per l’omes cun n badl. La cumpëida de auti ie sambën avaneda te chisc ultimi, sce paredleda ai ani ’80 y perchël se damanda i zitadins dla streda Cuca bele da ani de fé zeche.

N proiet de basa àn bele, ma la cuestion ie plu cumplessa de chël che n pudëssa miné.
Percie? Slargë chësta streda storica y/o ti junté pro n tretuar, ulëssa dantaldut dì ti tò nce puscion a n vel’ patron. Propi perchël se à i cunselieres Rudi Kostner y Peter Kostner, adum ai assessëures Martin Moroder y Ivan Senoner tëut a cuer la cuestion. Tosc uleran mëter a jì n’ancunteda cun chëi che viv dlongia la streda, nchin su pra la raida dla Rodra. Adum speren de ruvé a na soluzion realistica. Ma dant ulëssen purempò mo n iede jì a ti dé n’udleda, cunscidran cun meter ala man cie che ulëssa cuncretamënter dì slargë la streda plu longia de Urtijëi.

Fotografies