10.12. Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern.

Vijita per cunëscer n valguna istituzions sozieles a Urtijëi.

L Dr. Günter Staffler diretëur di Servijes Soziei de nosta Bezirksgemeinschaft à acumpanià reprejentanc de deplù chemuns a cunëscer la sënta dl Servisc Soziel de Urtijëi, la Cësa San Durich, la berstotes scunedes S'Ancuntè y chëles dla Locia, la Cësa dla Locia cun l Cafè Surëdl.

Me à dat legrëza tanc che ie i servijes che vën pitei te nosc luech a persones y a families che à bujëns particuleres. N ufize aposta dà cunsëies y nfurmea sun duc chisc bon servijes che vën pitei.

La paroles de na cunlauradëura dla Locia: "Aldidancuei ne vën nosc prudoc nia plu vendui ajache jënt se mëina picià, ma per la cualità di lëures che piton."