10.12 NCUEI DALA 17.00: SENTEDA DE CHEMUN

Ncuei domesdì cialerons che l vënie a se l dé la jonta de Chemun. Sëis duc nviei a unì a scuté su!
Tl daunì fossa nosta ulentà fé la sentedes de Chemun dala 20.00 y nia plu dala 17.00.
Chësc, acioche i zitadins ebe plu dlaurela de uni a les scuté su. N prim var per ti jì permez a nosc litadëures.