11.06 I rëisc d’Europa a Urtijëi

La lia dal scioh lëura achiet via, ma propi perchël iela bona, coche tl spirt dl juech reél, de mëter a jì manifestazions mpurtantes tl ciamp dl schoh. Na gran lauda se merita perchël l turnoi nternaziunel metù a jì dala lia dal scioh de Gherdëina, che à purtà te Gherdëina jugadëures de n niveau scialdi aut, ora de dut l panorama europeich. Nscila à l ambolt y l assessëur al sport pudù saludé l campion dl turnoi, Liviu-Dieter Nisipeanu (GER), y udëi da daujin l campion talian. Gran merit de chësta manifestazion ti va a Ruben Bernardi, che se mbincia che tl daunì vëniel mo a se l dé a Urtijëi turnoies de chësc caliber. Povester trajan ite mo deplù nce la lia dl turism. “Na tel manifestazion”, nscila Bernardi, “ne porta nia mé adalerch per n’ena ntiera n grumon de jugadëures, ma suvënz monce chëi de si familia. Na oportunità per l turism nia da sotvaluté.”