12.04 Ancunteda cun la Lista Unica

Pra chësta ancunteda iel unì rujenà di lëures che ie ntant “in progress”, coche mé per dì la derturazion dla via Grohmann y nce de chëi mpënies a chëi son tl lëur de ti sauté ite: soluzion per la plaza dal sport, scola mesana, sustëni ala families y ala jënt che à debujën y n.i. Uni assessëur à cuntà de cie che l se à cruzià tl’ultima enes y daldò iel nce mo stat lerch per na pitla discuscion. Per l mëns de mei iel udù dant na majera ancunteda publica, ulache n cialerà de reviers ai prim 6 mënsc d’atività.