12.08 On-line l link per scuté su l file audio dla senteda de Cunsëi de Chemun

Pra l'ultima senteda dl Cunsëi de Chemun se tratovela dantaldut de valivé l bilanz de previjion 2016, de autra mudazions al medemo y al plann di nvestimënc cun plann de finanziamënt revardënt.

Te paroles scëmples: Co pënsa pa L Chemun de nvestì si scioldi per l proscimo ann? Ciuni ie pa i proiec che l se tol dant de fé? Ciunes ie pa si prioriteies?

http://www.gemeinde.stulrich.bz.it/system/web/news...

Per chëi che ne uel nia scuté su l file, tlo n pitl resumé di nvestimënc plu mpurtanc udëi dant dala bilanz.

Per l 2017 vën metui da na pert chisc scioldi per:

260.000 Euro Miuré i salamënc de Chemun, dantaldut per ti garantì al zitadin plu privacy te cër’ ufizies

30.000 Euro Salejà dan la Scola Elementera

30.000 Euro ( + i 70.000 Euro mo da dant) Mubilia per la Scola Mesana y Elementera

1.300.000 Euro Scola Mesana

40.000 Euro Derturazion dla vedla locomotiva

5.800 Euro Finanziamënt dl auto per la Lia da Mont, che cumedà i troies

60.000 Euro Per la Park Urtijëi, che finanzierà nscila (4 ani X 15.000) la lumes nueves a led dl tennis, che

fajerà a na moda che n sparania truep strom

500.000 Euro Resanamënt dla plaza dal palé tla streda Tresval

25.000 Euro Ciampanes dala maroca

100.000 Euro “Bauhof” (njinies per i lauranc de Chemun)

450.000 Euro Nfrastrutures da cumedé (puent da Cudan, sief da Nudrëi, tretuar Col da Bruel, prim tòch

dla sief tla via Sobosch y n.i.)

900.000 Euro Cumedé la via Sciron

40.000 Euro N cunliniamënt cun l proiet “Ladinia”, stude dl rundel per l puent dala nudadoia ca tla Tresval

50.000 Euro Nvestì tla iluminazions publiches (a led) per sparanië strom

38.000 Euro Cunsorz di Chemuns

40.000 Euro Fé n local per la families tla Cësa de Cultura

50.000 Euro Proiec che vën scencajo fac dal Cunsorz di Chemuns

Y sambën mo autri nvestimënc coche chëi per l trasport publich, per garantì i cunliniamënc cun

Bula y Sacun nce ora de sajon.