13.10 Chino y cultura

“Non sposate le mie figlie”, nscila l titul dla cumedia mustrà tla scolina Salieta, n cunliniamënt cun proiet che à trat ite l Servisc Soziel, l Departimënt Educazion y Cultura Ladina, la Butëiga dl Mond y l Servisc Furmazion. L tema fova chël dla ntegrazion y di pregiudizies. N franzëus al 100% patësc dassënn, canche l aud che si cuarta muta, do che si trëi mutans se à maridà n cinëisc, n arab y n judier, uel se maridé cun n fosch. Ma nia ne ie coche n se mpënsa...
N film scialdi da rì, ma che te si ironia sburdla a pensé do sun i stereotips che ie suvënz nravisei ite te nosc pensé. Dandaldut te chël mumënt, canche union cunfruntei cun cultures desfrëntes.

Na sala tocia y plëina, cun truep reprejentanc de Chemun, danter chëi sambën l’assessëura per l soziel Martina Comploi, la delegheda per la ntegrazion Mechtild Dissertori-Runggaldier, l assessëur per la cultura Ivan Senoner y l cunselier Peter Kostner.

Ala fin dla sëira an mo pudù ciarcë vel’ cëif purtà dala Butëiga dl Mond, for ativa tl sustenì chëi che à plu debujën.