15.10 Lorenzo Sonego vënc l turnoi Gherdëina Cassa dl Sparani ATP Challenger ora a Runcadic

Inò n iede a Gherdëina desmustrà de pudëi pité n turnoi de tennis scialdi aut. Chësc de gra al mpëni di truep ulenteres y a na scuadra che mët a jì dut a puntin. Do paladina iel n gran lëur acioche dut vede do program. Cungratulazions a Lorenzo Sonego, che à venciùm, ma nce ai doi jëuni de Gherdëina, Patric Prinoth y Erwin Tröbunger, che a pudù se museré cun i profis.

Fotografies