16.10 Di europeich di monumënc

Batù duta l’aspetatives de publich à l’ancunteda sa Peza, metuda a jì dal Museum de Gherdëina. L ie stata n’ucajion per la persones unides adalerch de udëi l luech da Peza dn iede da dedite. L luech da paur, nasciù n l ann 1277 coche ciajea reprejënta na testimunianza stomia dla maniera da frabiché da ntlëuta. Prejënt l ambolt Tobia Moroder, l assessëur ala cultura Ivan Senoner, l cunselier Peter Kostner y l cunselier Manuel Kasslatter. I nteressei à pudù nrescì velch deplù sun l luech tres na nijita meneda y ti cialé a stua, standegun y cësa da fuech. Duc fova a una sun la mpurtanza de stravardé chësta arpejos culturela-architetonica.

Foto de Flavio Printoh Puciacia