16.11 La Vëta: l gran ideal de Peter Kostner

Chëla che fova nasciuda coche na vijion dl Chemun per ti dé inò na descededa al artejanat artistich, cun si passa 350 ani de storia, ie de gra al gran mpëni de ulenteres, cun a cë l cunselier Peter Kostner, deventeda la frupa de lëur tlameda “La Vëta”. N inuem drët tucà per reprejenté na grupa che dëssa cun si inuem lecurdé l lën (la vëta dl lën), l tenì adum (n lac) y l potenzial di jëuni (avëi la vëta). N pënsa nce bel al daunì y de fé deventé “La Vëta” n alia a duc i efec.

Fotografies