16.11.2015 De gra

A inuem dl muvimënt "Per la Lista Unica" ulëssi rengrazië persunalmënter duc i belau 450!! prejënc pra la beliscima sëira de prejentazion de nosta lista n mierculdi ai 11.11.2015. On sentì vosta energia y speron che on dat n contribut per se fé plu saurì a tò la dezijion n dumënia!

Se on dat da fé per pité na alternativa cuncreta a dut chël che ne jiva nia tla politica. La jënt semea che la à inò n cër nteres ala politica de chemun y a si luech, y chël ie povester nce mpue l merit di candidac dla Lista Unica. N chemun possa mé unì amistrà bën, sce si zitadins se dà ju cun chël che l suzed di per di tl luech. Ala fin di conc ie l'aministrazion cumenela respunsabla per si zitadins, ma nce i zitadins per l chemun. Vosc nteres ie perchël la fundamënta, sun chëla che ulon frabiché su l daunì de Urtijëi.

Dantaldut sperons per n dumënia na partezipazion ala veles dassënn auta, per desmustré che l luech ova mé debujën de na pausa de reflescion, y per desmustré che n possa vëiramënter nce fé zeche contra l aric dala politica: n muessa mé avëi l snait de pité alternatives y crëier ti mudamënc!

Cun stima,
Tobia Moroder

Fotografies