17.02 Plaza dal sport: dat pro l proiet de mascima

Na plaza che dlongia na valuta sportiva à nce na valuta soziela

Tl ultimo Cunsëi de Chemun àn dat pro l proiet de mascima per fé da nuef l tepih artifiziel, la lumes y la rë dla plaza dal sport “Tresval” a Urtijëi.

Plu nfurmazions tl articul njuntà dla Usc di Ladins di 24 de fauré, ulache l Assessëur per l Sport à respundù ala dumandes dl redatëur david Lardschneider.

Fotografies