17.03 Ancunteda dla Lista Unica: L Chemun giaurirà d’auril la urëdla ai zitadins. Plu proiec vën ntant tratei.

N juebia, ai 17 de merz se à inò ancuntà i cunselieres dla Lista Unica. I temesc tratei ie stac dantaldut chëi liei ala prioriteies, ulache n cialerà da moinla de mëter ite energies. Proscimamënter saral nce udù dant plu ancuntedes cun i zitadins o cun reprejentanc de cërta cumpetënzes. L dëssa vester na maniera per tré ite cuncretamënter y democraticamënter la minonga de chëi che sà ju cun la cossa.

Danter chëstes: l'ancunteda cun l FC Gherdëina y cun l architet Hannes Mahlknceht per la cuestion dl campo da renuvé (31.03), l'ancunteda cun i maestri dla scola mesana pervia dl fabricat (scumenciamënt d'auril), l'ancunteda cun i reprejentanc dl Museum y dla Union di Ladins, adum a espunënc ora dl mond artistich y dl turism pervia dla tematica "Mostra dla chiena" (07.04). Y leprò mo n'ancunteda (16.04) cun l artejanat artistich y adum ai nteressei, sun l tema dl "Co sburdlé inò i jëuni inò de viers de nosc erc plëns de tradizion?".