18.02 Cuestion plaza dal palé

La cuestion dla plaza dal palé a Urtijëi se damandà na soluzion, davia che l fonz artifiziel ne fej nia plu l fat. Cie dij pa i zitadins? Fossel pa da lauré ora n cunzet a livel de valeda?