18.11 N cin' dumandes al ambolt Tobia Moroder

L ie passei doi ani dal scumenciamënt de si ncëria. L ambolt Tobia Moroder à respundù a cin' dumandes, fajan si cunscidrazions.

Fotografies