20.03 Sëira deberieda a chëi dla via Cuca

Chëi che viv su per la via Cuca cunësc bele da ani l problem: streda strënta, priculëusa per umans cun i bagli y na streda da mëter a verda dantaldut d'inviern. Dan muever cun i proiec à l Chemun metù a jì na sëira cun i zitadins che viv te chësc raion per audì si minonga.

Tla njonta l articul publicà da David Lardschneider tla Usc di Ladins

Fotografies