21.04 Frida Piazza: L Nost

L Chemun viv nce de gra a si leteratura, de gra ala minonghes critiches y ai cëves nteletuei.

Frida Piazza fova una de chëles. Pra na sëira tl Tiblà daNnives, te Sëlva, àn ulù lecurdé la scritëura de Urtijëi, liejan dant si roman “L nost”.

Cun usc prufesciunela taienta à Paul Demetz liet dant chësc roman “veristich”, che auza ora cun zinism la vita de Gherdëina, scëmpla y crua. N liber cuà ora da n spirt de usservazion fat ite te n mantel de umorism lesier.

Georg Mahlferteiner à cumpania cun l xilofonn, dajan ala letura n’atmusfera particulera.

Prejënc n valgun reprejentanc de Chemun, danter chisc Peter Kostner, Mechtild Dissertori Runggaldier y Ivan Senoner.

Fotografies