21.05 L sport juda a tenì adum: festa te Sëlva

Trueps jëuni ie unic premiei tla Cësa de Cultura “Osvwald von Wolkenstein” te Sëlva. Jëuni che ti va do al ideal dl sport, se purvan a arjonjer ntan dut l ann de bon resultac. L ie purempò da auzé ora nce i nia premiei. Chëi che se prova ënghe ntan dut l ann y a chëi che la ti à povester sciacà o ajache i se à fat mel.

Fotografies