22.02 Fibres otiches cëses de Chemun

Co vala pa inant?

Ve scrije n pitl report de coche va inant i lëures cun la fibres otiches a Urtijëi.

Ultimamënter me éi dat ju per capì coche dut toca da jì. Capì chiche muessa fé cie y coche n dëssa l fé ne ie nia sta saurì. Da pert dla provinzia iel ënghe na gran cunfujion y ti ani dant ne ie propi nia unì fat scialdi de chësc viers.

Coche prim var tacheran ite la cëses de Chemun (Palaz di Cungresc y Scolina Salieta) ala rë n fibra. Chësta cëses, davia che les ie chemuneles, possen les taché ite ala rë dl Chemun zënza messëi aspité che l vënie scrit ora a na firma.

Sce dut buta, unirà chësc bele fat chësta ansciuda.

Sëuraprò uniral mo metù ju roles te plu pertes dl luech. Ve tenirei ajurnei y ve fajerei avëi plu infos y details n cont de coche la jirà inant.

Laurin Moroder

Delegà ala comunicazion y ala Trasparënza