23.04 La "sala per la families" plu daujin

I lëures tl partimënt a tiera tla Cësa de Cultura va inant

La cunlaurazion danter Chemun y l'architeta Nadja Moroder fej bel plan (ma nianca tan plan a dì l'urità) la sala per la families. Na luegia ulache la families puderà purté si pitli a fé da mat. Tosc nes dijerà Martina y Irina ciun inuem che ie unì cris ora per la sala. Chësc local dëssa deventé n post plën de lum, vif y dinamich. L sarà dessegur na gran sauridanza per la families de nosc luech.