23.05 Derturazion dla Scola Mesana

L Cunsëi à fat ora al’umanità de lascé vester l’idea de pensé a Col da Bruel per la soluzions di problems liei ala Scola Mesana (scota su la senteda de Cunsëi dl 27.04). Davia che la Provinzia ne dà purtruep al mumënt degun finanziamënc per fabriché scoles nueves, coche l fova mé per dì mo dan n valgun ani (p.e. per la Scola Mesana de Sëlva), vala śën de abiné soluzions realistiches. Almanco nchin che la lege ne muderà nia iel rie a finanzië na derturazion de na tel nfrastrutura, de chël ie duc a una. Trëi vares fundamentei de derturazion se à perchël l Chemun tëut dant de fé per miuré purempò l fabricat dla Scola Mesana.

1) N cialerà de se nuzé dl cuatier dl verdian, restà uet, per tré ora mo plu salamënc/tlasses.

2) N miurerà l’acustica.

3) N frabicherà mo na pert leprò per giapé plu lerch. Dessot pudëis liejer l articul publicà da Daviod Lardschneider tla Usc di Ladins.

Per plu infos: http://www.gemeinde.stulrich.bz.it/system/web/zusa...

Fotografies