25.05 L artejanat dëssa inò deventé nteressant per i jëuni

Na lauda ala grupa de lëur che ie bele plu enes che se à parà ite la manies per purvé a lauré ora n cunzet plu innovatif per l artejanat. Tosc sarà leprò sun la plata ufiziela de Chemun da liejer l protocol dla gran ancunteda, fata d’auril te Chemun.