25.08 Ancunteda cun la grupa “per l sustëni al artejanat”

Ntan la sëira à mòstri, ferlëigheri, l cunselier Peter Kostner y l assessëur Ivan Senoner rujenà de co jì inant d’autonn. Puecia enes do àn, de gra al sustëni de Aaron Demetz y Peter Demetz cuntatà la diretëura Elisabeth Baur. L’idea ie de purté cursc nteressanc te scola y de giaurì la portes al’innovazion, ala scultura digitela y de descedé inò la pascion per l’ert tl lën. Helene Demetz y Romina Demetz laurerà ora cun la scoles de Gherdëina n proiet ntan l’enes de urientamënt prufesciunel. Ntant se à i mòstri inò metù a desposizion per jì inant cun la berstot, ulache i ti stà do ai jëuni che mostra nteres per l ziplé. L sarà debujën de cialé co fé per ti judé a livel finanziel a chiche ulëssa pië do l’ert arpà dala generazion dan nëus. L Leitmotiv ie chël, che l artejanat dëssa inò deventé nteressant: uni forma dl lauré tl lën. Giaurì nueva portes, che nes lascerà ntraudëi prospetives nueves, sarà n prim var mpurtant.

Per i 4 de utober ie ntant udù dant na sëira tla Cësa de Cultura “Luis Trenker”, ulache n prejenterà cie che ie bele unì arjont cun la grupa, coche n pënsa de la mplanté a livel finanziel y ulache n cialerà dantaldut de tré ite i genitores.

Fotografies