27.10 I sculeies dla Scola Elementera à vijità l Chemun

N cunliniamënt cun la materia opzionela tla Scola Elementera, à l seniant Richard Mair abù la bona idea de purté i sculeies te Chemun. Te tlas àn mparà la strutura de n Chemun y coche l vën laurà. Daldò àn lità n ambolt y metù su n orden dl di. Danter i ponce purtei dant dai “jëuni cunselieres” fova: cuncé la stredes y fé n chino a Urtijëi. Dan che i mutons à scumencià si “senteda” te Sala de Cunsëi, ti à mo l assessëur Ivan Senoner cuntà velch sun l Chemun. Per finé via ie i mutons dl’elementera mo jic a vijité vel’ufize tla cësa.