27.11 Garejeda VSS de nudé a Urtijëi

Na lia nasciuda da n puec ani, ma che cun si mpëni à bele arjont trueps jëuni che se dà ju cun chësc sport. Rujenon dla lia dl nudé, cun a cë l presidënt Igor Comploi. Bele pra la generela fova unì auzà ora la ulentà de ulëi lauré cun scerietà (nia a cajo àn alenadëures da oradecà, cun esperienzes prufescionistiches), ma de ulëi vester tl medemo mumënt na lia ulache i mutons posse nce se devertì y crëscer sani. Na garejeda VSS ie dan n valgun dis unida metuda a jì via tla nudadoia Mar Dolomit. N’ucajion per se museré cun la lies storiches, coche mé per dì chëla de Bulsan. Nosc mutons ie stac boni de tenì pea, respet! Deplù tl articul njuntà unì publicà tla Usc di Ladins.