28.01 Sustenion Leo!

Na gran lauda a Fabio Bernardi, che adum a si pere Pauli se à cruzià de mëter a jì n cunzert de bona man per sustenì Leo Holzknecht. Do la band de ntroduzion Steam, à i Supper’s ready, na cover band di Genesis sunà dan na sala plëina de jënt.

Rengrazion chëi che à metù a jì y a Leo ti mbincion sambën inant dut l bon!

Fotografies