28.02 Aspitan sun www.chemun.eu...

La ne durerà nia plu giut, pona publicherà nce Urtijëi, coche fej bele S. Cristina, si nfurmazions sun l sit sëurapartitich www.chemun.eu. Per ntant n'udleda sun l’ativiteies y i lëures che ie unic fac te chisc ultimi mënsc.

Per prupostes o critiches sons for gën a desposizion.