29.04 L ambolt de Urtijëi prejënta l liber nuef

“I Ladins dla Dolomites”: n titul frësch per auzé ora n liber curà da Tobia Moroder, per prejenté nosta particularità ladina ai autri. Y chësc a na maniera positiva , frëscia y dinamica.

Fotografies