29.09 La Scola Elementera de Urtijëi à na bibliotech nueva

Sce n ti dà inant ai mutons bele da pitli la pascion per l liejer, pona se sviluperà te ëi inant l bunder per l savëi y per l scuvrì cosses nueves. Liejer ie la fundamënta de nosta cultura y la basa de chëla evoluzion culturela, che à nce purtà a fé ora de nosta ziviltà na sozietà moderna y democratica.