31.12 Ancunteda dla lies: mé bon che on i ulenteres

Coche uni ann se à i reprejentanc dla lies ancuntà cun i Cunselieres de Chemun. N mumënt per auzé ora l gran lëur sfadiëus che la lies fej per la cumenanza. Te n mond che arsësc for plu y plu ti nteresc economics, possen mé rengrazichëi che dà mo ca si tëmp liede per fé ativiteies de ulentariat. 24 ëures à un n di. Y deguni ne n’à una deplù o una de manco. Na sort de giustizia universela, chëla dl tëmp. Propi perchël possa uniun crì ora coche l uel nvestì si tëmp liede. A udëi tan de ulenteres che lëura pea pra la lies, iel propi da se fé marueia dl ideal che ntënj nosc Chemun. La lies ie n luech ulache n spartësc nteresc culturei y sportives, ma povester plu che auter n mumënt de interazion soziela

Leprò ie na lia na scola de vita per i jëuni, che fajan pert pra un o l auter cunsëi mpera a sëurantò respunsablteies y a se deriejer nce te n mond purtruep devënta for plu burocratich. La lies ie sciche l surëdl per l luech: ënghe sce l ne ie nia for da udëi, si mpurtanza ie fundamentela.

Ivan Senoner, Assessëur per la Cultura, i Jëuni, l Sport y l Artejanat