23.03 Laurin Moroder y Irina Thaler ti dà n cialé ora nuef ala Park Urtijëi

Nosc cunselieres che toca pra la scuadra che se cruzia dla garasc “Park” à ulù la revaluté. Do avëi fat plu lëures de cumedura, àn nce ulù meter ite lumes nueves. Coche n possa udëi dala fotografies n lëur garatà dut ntëur.

Fotografies