23.11 L Chemun s'anconta cun i zitadins de Urtijëi

23.11 L Chemun s'anconta cun i zitadins de Urtijëi

Do n ann dala veles nvieia l CHEMUN duc i nteressei

per ti cunté de cieche ie unì fat ntan chisc prim 12 mënsc.

Pra plu mëises sarà prejënc assessëures y cunselieres de Chemun,
che ADUM à metù a jì la sëira.

Tlo uniral purtà dant i proiec planifichei, rujenà di lëures fac y dl'ideies per l daunì.

Sambën puderà duc i zitadins nce purté prupostes costrutives y fé dumandes.

Ve aspiton n mierculdì, ai 23 de nuvëmber, dala 20.30 tla Cësa de Cultura "Luis Trenker"

Sun vosc unì se ncunforta l Chemun de Urtijëi.

Fotografies