Tobia Moroder - mo cin ani per finé i gran proiecTobia Moroder


Canche dan n 5 ani sons deventà cun 33 ani ambolt pudovi mé n pert me nmaginé a ciche ti fosse jit ancontra. Mi vita se à da n di al auter mudà defin. Da na vita plutosc normala sciche dependënt dl Istitut Ladin Micurà de Rü y cun do la rata truep tëmp per ti jì do te mi tëmp liede a mi nteresc ei messù crëscer ite te na ncëria mpurtanta, plëina de respunsabltà, cun truep cruzi y mé plu puecia dl’aurela per mi hobbies y mi familia.

Per fertuna me al sapù dastramp bel bele dal prim di inant, cun uni di zeche de nuef da mparé, cun uni di na ndesfideda o n problem da messëi ressolver. Nsci ei pudù crëscer y me lauré ite te na stiera che ne me ësse nianco no mei nsemià de fé te mi vita, ajache ne é per drët mei abù ambizions de curì na tel ncëria politica. Dassëul ne fossela mei al mond jita. Per fertuna an te n Chemun ntëur ite truepa jënt cumpetënta, dependënc che à na gran esperienza y na gran routine a fé jì inant i servijes da uni di de n chemun, y dantaldut nce na jonta che à daniëura laurà pea bën. Per mé ie politica fé la cosses deberieda. Mëter adum la persones per un n travert, aministré l chemun tl nteres publich, tl nteres di zitadins. Ajache deberieda vala plu saurì!Sce n à mei udù n chemun da dedite, pona mienen che dut va dassëul, n se dessëna do la rata aslune sce zeche ne va nia for coche l tuchëssa. N ne se rënd nia cont, che dovia iel truep lëur. Mé chiche ie nstës stat te chemun o te na aministrazion publica possa se rënder cont de tan ntort che ie l sistem, tan de rëms che n muessa afrunté per ruvé a n bon resultat, y ciche l suzed dut, di per di, te n chemun nia iust pitl sciche Urtijëi.

Me nfide a dì che la jonta y na pert dl Cunsëi se à laurà ite te curt tëmp scialdi bën, metan n droa ciche fova mo unit anjenià ca a livel de proiet dala aministrazion da dant, y nvian via duta na lingia de proiec nueves, n valguni de chisc nce plutosc granc y dassënn mpurtanc per l daunì dl luech. Truep proiec ie unic scumencei i finei te chisc cin ani, d’autri iesen tl lëur de stlu ju, y i majeri proiec se adrova dessegur mo na legislatura per unì realisei. 

N curt ulëssi tlo dessot jì ite sun n valguni di majeri proiec sun chëi che on laurà ti ultimi 5 ani y che unirà realisei proscimamënter:

Plaza Sant Antone zënza auti y curieres
Tlo pënsi dantaldut a duta la cuestion ntëur al Ladinia, ulache lauron da n cater ani incà, per purvé a tò demez i auti da plaza Sant Antone y a spusté la curieres ora dala plaza, danter l Ladinia y la Tresval, sun grunt de privac. Iust tl zënter de Urtijëi, ulache i valores di grunc ie dabestia auc, ie la tratatives cun i privac nia saurides, ma son segur che son daujin a na soluzion che purterà vantajes per duc, ai privac ma dantaldut nce al chemun, che giapëssa ca. 1.000 m2 de grunt per la curieres y n passaje publich danter Ladinia y Tinderla, y dantaldut la puscibltà de slungë l raion da jì a pe nchin dala ncrujeda dl Ladinia, cun la plaza che deventëssa na sort de stua per Urtijëi. L plan de recuper (Wiedergewinnungsplan) che ie la basa de dut l proiet, zënza chël che l ne possa unì frabicà nia, y nce la cunvenzion cun i privac ie per drët a n bon pont. Cun la ulentà y la firma de duc pudëssen tré tres n proiet che do mi ntënder ti fajëssa fé n gran saut de cualità al zënter de Urtijëi.Cunliamënt streda Rezia - Tresval dal Fever
N proiet do mi minonga de gran mpurtanza ie l cunliamënt danter la streda Rezia y la Tresval dal Fever. L’idea ie chëla de auté ju dut l trafich bele dal Fever, per nia messei lascé passé duc i auti tres l zënter nchin dal rundel nuef dla nudadoia. Nsci fossel mesun chité ju dassënn chësc bel raion, cun truepa bars y butëighes che pudëssa prufité de n raion cun scialdi manco auti. Sambën ne muessen nia belsnel pensé a n raion da jì a pe, ma l fossa na opzion da pudëi tò n cunscidrazion, p.ej. ënghe mé ntan la sajons autes. La tratatives cun i patrons dl Fever va inant y tëmp de n valgun mënsc arons sun mëisa l stude preliminèr, sun chël che n puderà pona jì inant cun n proiet ejecutif y stizé la cunvenzion cun i patrons.

Cësa di Ladins
Almanco tan a cuer sciche la Plaza Sant Antone zënza trafich me sta l proiet de renuvamënt dla Cësa di Ladins. Nce tlo ons fat n gran lëur de purté adum jënt, de lauré ora n cunzet generel che vën sustenì da duta la lies che à la sënta tla Cësa di Ladins, scumencian dai patrons dla Cësa, la Union di Ladins de Gherdëina, cun leprò l Museum Gherdëina, la Lia dl teater che aspieta bele true’ massa giut sun na sënta dënia, nchin ala Union Generela di Ladins dla Dolomites cun i ufizies per la redazion dla Usc di Ladins. Te truepa sentedes cuordinedes dal pruf. Eric Sidoroff dl’”Institut für Gestaltung” dl Università de Dispruch, ulache fova leprò per l Chemun nce l assessëur Ivan Senoner y l cunselier Rudi Kostner, iesen ruvei a una cun duta la cater lies sun i bujëns dla cësa y sun co lauré deberieda y se nuzé dla sinergies. Rujenon de n proiet ambiziëus, per n custimënt sciazà de 10 milions de €, che ti dajëssa prestige a duta la mendranza ladina y ala storia de gran valuta culturela de nosta valeda, testemunieda tla culezions de maruëia dl Museum Gherdëina. Da dì iel che l Chemun giapëssa dala Union di Ladins, per for, l grunt dla sala multifunzionela, cun na lerch de ades 200 persones, y l dërt de spersa per duta la pert che reverda l museum, per n tëmp che vën fat ora sun la basa de na sciazeda di valores. O dit autramënter, la man publicà giapëssa dala Union di Ladins n controvalor che curespundëssa ala soma de scioldi che vën metuda ite tla Cësa. Te chësc mumënt vëniel iust fat l cuncors de proietazion europeich per la Cësa, y de dezëmber saverons ciun che sarà l proiet che à venciù chësc cuncors. Ntant messons cialé inant per l finanziamënt dla Cësa, ulache se aspiton n gran contribut dala Provinzia y dala Region y n aiut nce dai autri chemuns de Gherdëina. I prim cuntac n chësc cont fova positifs y cun otimism me nfidi a dì, che na Cësa di Ladins nueva possa deventé realtà te chësta legislatura che à da scumencé, a cundizion che la maiuranza dl Cunsëi de chemun tënie pea.Ijulazion dal’ega dla garasc Central y renuvamënt dl parch
Purtruep iel bele truep ani che la garasc Central à problemes de nfiltrazions de ega, n pert gaujei da na manutenzion nia for fata a puntin. On cialà te chisc cin ani de derturé su damprovia la garasc, metan a post l mplant de meldefuech, depenjan ora i partimënc, mudan ora lumes y derturan i banies. N majer proiet ie ntant sun mëisa y vëija dant de ijulé da nuef duta la spersa danter la sala Ghisela y la piramida de scipa, y de fé po’ nce da nuef dut l parch nchin pra l rundel dl Purger. Rujenon de belau 1500 m2 de spersa che vën fata da nuef y che dëssa n pue’ deventé na bela cherta da vijita de Urtijëi per chiche lascerà l auto tla majera garasc dl luech.

Egaduz de ega da bever sa Sacun
N proiet de gran mpurtanza ie l egaduz per l’ega da bever sa Sacun. La rë che porta al mumënt l’ega da bever dala funtanes sa Lagustel tla cëses di zitadins da Sacun ie scialdi vedla y l ie gran ëura de fé n majer ntervënt. Dantaldut l resservar ie massa pitl y tl cajo de n majer meldefuech fossel dastramp rie a destudé l fuech. Per chësta rejon ons tëut la dezijion de fé da nuef dut l egaduz, pian via dal’abineda dl’ega pra la funtanes, purtan ju la roles nchin pra n resservar sëura Pedracia (resservar che sarà da fé scialdi majer aldò di standards de aldidancuei), nchin pra la singula roles che porta l’ega tla cëses. Al mumënt vëniel laurà ora l proiet, che vëija nce dant de fé da nuef la iluminazion publica y de mëter ju nce la fibra otica. De ndut iel unì sciazà n custimënt per ades na milion y mesa de euro.

Puent dal Scholer
Ti ultimi ani sons ruvei sëura che te Chemun iel n documënt ades 20 ani vedl che cunsieia de fé da nuef l puent dal Scholer, che dal Chemun de Ciastel porta ca sëura l Derjon a Urtijëi. Nce te chësc cajo ons nvià via dut per lascé lauré ora n proiet per fé da nuef l puent. L proiet ejecutif ie ntant unì dat ju y al mumënt vëniel laurà ora l proiet definitif. Sce duta la fasa de apruvazion da pert di ufizies cumpetënc (nia mé dl Chemun de Urtijëi) va a bon fin puderan scrì ora i lëures dl 2021.

Urbanistica
Cun la lege urbanistica nueva, che ie jita n droa da lugio, arà l chemun da ciampì n pez. Duc i chemuns se à parà da chësta lege, ajache l ie mo truep de nia definì, truep articuli ne ie mo nia tleres y truepa normes de atuazion ne ie mo nianca scrites, ma la jonta provinziela à ulù druché tres chësta lege a uni maniera. L ne sarà nia saurì ala apliché, ma fajeron l puscibl acioche la atività da frabiché posse jì inant te na mesura da fundamënt. La majera ndesfideda sarà chëla de lauré ora ti proscimi doi ani n plan urbanistich cumenel nuef, aldò dla regules ududes dant dala lege urbanistica nueva. Ulon perchël lauré ora n “plan de svilup strategich” da fundamënt, trajan ite la jënt. Deberieda cun nosc zitadins ulons lauré ora n documënt che posse garantì n svilup sane dl luech, ti dajan da sté ai jëuni tres l sistem dl frabiché alesirà, y tl medem tëmp stravardé l vërt l plu che la va.

Frabiché alesirà
Son stai boni, cun l aiut y la prufesciunalità dla assessëura Martina Comploi, dantaldut cun na cërta diplomazia, de lauré ora y apruvé trëi plans de atuazion per trëi raions de espanscion per l frabiché alesirà, per ndut 16 cuatieres per jënt da tlo, y leprò an nce fat la nfrastrutures per chisc raions (ega da bever, eghes blances y fosces, iluminazion publica, strom y gas, fibra otica, stredes y lueges da lascé i autri publiches) per passa 600.000€. La gran ndesfideda sarà chëla de abiné de nuef raions adatei per l frabiché alesirà, te n luech sciche Urtijëi ulache i grunc devënta for plu reres. Sciche prim raion ulessans tò na rissa de bòsch do la streda Sobosch ora, ulache on lascià lauré ora la documentazion per la mudazion al plan urbanistich che va debujën per mëter ite n raion de espanscion. De ndut cialëssa tlo ora plu o manco 30 cuatieres. On nce valutà a na maniera positiva d’autri grunc che ie unic pitei da privac per l frabiché alesirà, ma de chësc messeran rujené cun l cunsëi de chemun che unirà lità.

Scola mesana
Un di majeri proiec de chisc ultim 5 ani ie stat l renuvamënt dla Scola mesana, ulache deberieda cun la assessëura ala scoles Lara Moroder y la jonta ons cialà ciuna che fossa la drëta soluzion per la scola, tenian cont che dal 1.1.2016 ne iel nia plu udù dant contribuc straordineres per la derturazion dla scoles. Te n prim mumënt an nsci fat ora dl cuatier dl vardian na bela tlas de educazion artistica, y te n segondo mumënt an laurà ora n proiet per na majera derturazion dla scola. L proiet vëija dant n sussot acustich tla tlasses y ti porc, de mudé ora i fonc y la portes, de fé da nuef duc i banies che fova mo vedli, fé da nuef l local di nsenianc y ngandì nce l secretariat. Leprò vëniel nce fat ite da nuef duta la mubilia. L prim lot, che à udù dant de fé da nuef doi partimënc y l secretariat, vën finà chisc dis, mo dan l scumenciamënt dla scola; l segondo lot, che vëija dant de fé da nuef i autri doi partimënc, la plaza da lascé la rodes dan scola y nce l cialé ora dedora, unirà fat d’instà dl 2021. De ndut custerà l renuvamënt dla Scola Mesana passa doi milions de euro.

Renuvamënt dla Cësa de Chemun
Bele da canche son zapà ite l prim di te Cësa de Chemun sciche ambolt me ie sautà tl uedl che l se trata de na strutura ruveda mpue ti ani, plutosc stluta y scura ti porc, cun n valgun ufizies nce plutosc strënc. On nsci fat ora te jonta, y ënghe chësc sambën cun l sustëni dl Cunsëi de Chemun (che muessa dé pro uni proiet sëura 200.000 €), de fé de majeri lëures de renuvamënt, tulan nce ite i doi cuatieres dl vardian, che fova uec bele dai ani, per abiné ora mo la lerch per ufizies sëuraprò. Cun Martina Comploi iel nce unit laurà ora cun i dependënc de Chemun chëi che ie i majeri bujëns sun l post de lëur, per fé a na maniera che uniun se n stebe nce bën. I lëures, per belau na milion y mesa de ndut, unirà scumencei mo d’autonn y durerà plu o manco mez n ann. L resultat sarà n chemun plu modern, che va pea cun i tëmps, che ie daviert y dut ntëur plu linëus, per ti pité dantaldut ai dependënc n bel post de lëur adatà a si bujëns, ma nce per pité ai zitadins na sënta cumenela dënia de Urtijëi.

 

De mëndri proiec nen iel mo trueps bele nviei via, sciche per ejëmpl l ressanamënt energetich dl Sprengl saniter, o l mudé ora de n valgun cënt lumes publiches cun lumes nueves cun tecnologia LED, o la nfrastrutures nueves tla streda Sneton dala stazion dla Resciesa nchin ju sun Col da Bruel.

Chisc tlo dessëura ie mé n valguni di proiec che ulessan mo purté inant y cun l’esperienza de chisc cin ani pudëssi mo cunté su na lingia mo scialdi plu longia de situazions problematiches, dantaldut a livel de nfrastrutures sota tiera, a chëles che n messëssa ti sauté ite, ma ulache sé bele śën che l ne basterà nia una na legislatura.

Urtijëi ie urmei na pitla zità, cun i bujëns aldò, y iust perchël saral de gran mpurtanza nia se ajurmé de ti sté do damprovia a duta la manutenzion ordinera y straordinera dla stredes y si nfrastrutures, ënghe sce l sarà po’ vel’ un o vel’ auter che dijerà “eh ma i ne à pu fat nia”, zënza se rënder cont che gran pert di servijes per nosta vita da uni di passa ades te streda. Ma la politica ie tlo per la persones, y nia per se fé monumënc.