04.09 Container pra la plaza dal palé

04.09 Container pra la plaza dal palé

L Chemun à cumprà doi container per l FC Gherdëina, che possa nsci se nuzé de plu lerch per i atlec, dantaldut pra turnoies cun plu scuadres. I container unirà d’inviern spustei via n Setil pra la plaza dala dlacia.

Fotografies