18.06 Fërmarodes nueves per l Chemun de Urtijëi

18.06 Fërmarodes nueves per l Chemun de Urtijëi

De gra a Sara Stuflesser che se à cruzià di fërmarodes nueves per nosc luech. Tres si design vif y l material cris ora, l lën, iesi drët adatei per ti pité a chëi dala roda na lerch.

Fotografies