20.05 La Union di Ladins cun n druch nuef!

20.05 La Union di Ladins cun n druch nuef!

L ie unides fates la veles nueves tla Cësa di ladins y l plu stimes à giapà Sofia Stuflesser. N cunsëi che ie n bon mescedoz danter jëuni che à ueia de fé i jënt de esperienza. Na lia mpurtanta per nosta cumenanza, che cëla śën inant de viers dl travert plu mpurtant: la Cësa di Ladins nueva.
Presidënta ie plu tert unida liteda Milva Mussner, che do n ann y mez giamerà ora si ncëria cun la vize Sofia Stuflesser.

Fotografies