27.04 Senteda de Cunsëi te Chemun

27.04 Senteda de Cunsëi te Chemun

Duc a una che zaré ju na palestra mo “nueva”, cunscidran i tëmps de crisa, ne fossa nia na bona idea

Na senteda de Cunsëi mpurtanta, ualche ora dl cont finel y de finanzes àn rujenà de cosses cuncretes. Dantadlut dla Scola Mesana, ulache dut l Cunsëi fova a una de ne la ulëi nia fé dlongia la scola elementera, ma de ulëi la derturé su sciche se toca, ma cunscidran custimënc realistics, ulache la ie śën. Plu infos unirà mo.

Fotografies