28.05 Festa dl Sport 2017

L ie stata na festa dl sport, ma nia mé na manifestazion per uneré i sportives che à arjont n resultat, ma n mumënt per ti dì n gran “de gra” a duc i ulenteres che se dà ju cun la lies dal sport, ti garantian dantaldut ai jëuni de pudëi crëscer cun i valores dl sport. Chëst ann à Urtijëi metù a jì la festa y tres l domesdì à menà l assessëur per l sport Ivan Senoner. Do la premiazion ie mo unì metù a jì n juech a stazions. De gra al aiut dla lies, fovel plu proes da messëi fé y ala fin à la trëi miëura lies venciù n cuntribut sëuraprò. Chësc, ajache rujenan cun plu alenadëures, iel unit ora che la lies dal sport à dantaldut debujën de finanziamënc.

N rengraziamënt per l bon garaté dl domesdì ti va a duc i cunselieres che à judà pea, al ambolt Tobia Moroder, a Martin Demetz per l film, a Simon Perathoner per la pultredes, a Simon Moroder per l ntratenimënt mujichel, ala mutans dl Ice Club che à balà y a si alenadëur David Cipolleschi, a duta la lies che à judà pra l juech a stazions, al verdian Vinzenz Dellago, ai reprejentanc di media y sambën a duc chëi che ie unic adalerch.

Fotografies